Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
■viel. Hij herstelde nu den verdreven vorst van Tunis, die den
Spaanschen Koning als zijn leenheer erkende, gaf aan omtrent
20,000 Christenslaven de vrijheid weder, en keerde, eene maand
na zijne landing in Afrika, met roem heiaden naar Spanje terug,
Eenige weken later (Oct. 1535) stierf Frans Sforza Hertog
van Milaan , zonder kinderen na te laten , en dit overlijden gaf
aanleiding tot een derden oorlog tusschen Karel en Frans,
daar de eerste het opengevallen Hertogdom als een leen van het
Duitsche rijk bezette, en de andere zijne vroegere aanspraken
vernieuwde.
Tot in 1538 duurde de krijg, die van beide zijden zonder be-
langrijke voordeelen gevoerd werd , toen het eindelijk aan den
Paus gelukte, te Nizza een wapenstilstand voor den tijd van tien
jaren tusschen de beide vorsten tot stand te brengen , die eigen-
lijk niets besliste, en waarbij bepaald werd, dat ieder hunner
in het bezit zou blijven van datgene, waarvan hij op het oogen-
blik meester was.
In dezen oorlog had Frans de verontwaardiging van geheel
Europa gaande gemaakt, door een verbond tegen den Keizer te
sluiten met den Turkschen Sultan Soliman, die eene sterke
vloot, waarover Barbarossa als admiraal het bevel voerde, tot
zijne ondersteuning had afgezonden, ilet bestrijden der onge-
loovigen was een van de groote plannen, waarop Karel te mid-
den zijner overige ontwerpen steeds het oog gevestigd hield, en
dat hij ook thans, nu de derde oorlog met Frankrijk geëindigd
was, weder opvatte.
Even als in het jaar 1535 waren het nu ook weder de zeeroo-
verijen der Mahomedanen op de noordkust van Afrika, die de
onmiddellijke aanleiding gaven tot een nieuwen togt derwaarts.
Ditmaal rigtte de Keizer zijne wapenen tegen Algiers; maar zijne
onderneming had een zeer noodlottigen uitslag. In het najaar
van 1541 met een sterk leger naar Afrika overgestoken, had
hij al zeer spoedig, ten gevolge van het ongunstige jaarge-
tyde, geweldig te lijden van stormen en hevige stortregens;
een uitval van de Algerijnen bragt hem te gelijkertijd zware
verliezen toe, en een gedeelte zijner vloot werd vernield. On-
der de allerongunstigste omstandigheden moest hij den terugtogt
aannemen naar het overschot zijner schepen, dat vier dagreizen
van Algiers door den admiraal Doria in veiligheid gebragt
was. Op dezen marsch door woeste en bijna onbegaanbare
streken, onophoudelijk door de Mooren bestookt, verloor hij
nog duizende manschappen, zoowel door honger en gebrek als
H. 3