Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
de zijde van Frans I verliet, en in dienst van den Keizer trad.
Het overscliot van het Fransche leger, tot slechts weinige dui-
zenden zamengesmoiten, moest het beleg opbreken (Augustus
1528), en werd op den aftogt door den Prins van Oranje inge-
sloten en gevangen genomen. Doria zeilde naar Genua, verjoeg
de Fransc/ien, en herstelde den ouden republikeinschen regerings-
vorm , terwijl hy de opperheerschappij, welke Karel V hem
aanbood, van de hand wees, en alleen de onafhankelijkheid van
zijn vaderland verlangde, die dan ook tot in onze eeuw in stand
gehouden is.
Inmiddels verlangden beide partijen naar het einde van den
oorlog, zoodat er te Kamerijk onderhandelingen werden aange-
knoopt, en in Augustus 1529 de vrede daar ter plaatse gesloten
werd. Daar het leiden dier onderhandelingen opgedragen was
geweest aan Louise van Savoije, de moeder van Frans I, en
aan Margaretha van Oostenrijk, de tante van Karel V (I. deel
bl. 215), werd aan den door haar gesloten vrede den naam van
Damesvrede gegeven. De voornaamste bepalingen waren, dat
Frans van alle aanspraken op Italië afzag, doch in het bezit
bleef van het Hertogdom Bourgondië: levens zou hij twee milli-
oen dukaten betalen als losgeld voor zijne zonen, die hij bij het
sluiten van den vrede van Madrid als gijzelaars in Karels han-
den had moeten stellen.
De Paus, meer en meer verontrust over de uitbreiding der
Hervormde leerbegrippen , had inmiddels ook vrede met den Kei-
zer gesloten, en dezen kort daarna plegtig als Koning van Italië
en Roomsch-Keizer gekroond (Feb. 1530). Hij was de laatste
Duitsche Keizer, die zich door deze plegtige handeling van den
Paus in zijne waardigheid liet bevestigen.
Tusschen de overige oorlogvoerende partijen kwamen ook ach-
tereenvolgens vredesverdragen tot stand. Aan Frans Sforz.a werd
zijn Hertogdom teruggegeven, en in Florence werd, in weerwil
van den tegenstand van het volk, dat zijn vrijen republikeinschen
regeringsvorm wenschte te behouden, Alexander de Medici
met de waardigheid van erfelijk Hertog bekleed (1).
(l) Ongeveer eene }ialve eeuw later werd het grondgebied van Florence-^er-
groot, en verkreeg den naam van Groot-Hertogdom Toscane, dien het tot
op onzen tijd behouden heeft.