Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
24
heim aan de personen van zijn gevolg , die hij te dien einde om
zich vergaderd had, de trouwelooze verklaring afgelegd, dat hij
zich niet gebonden rekende tot het nakomen van beloften, waar-
toe hij door geweld werd gedwongen.
Hij werd nu in vrijheid gesteld, en nu bleek het terstond, dat
hij voornemens was, geene zijner verpligtingen te vervullen,
terwijl de gebeurtenissen in Ilalie bovendien zijne plannen tegen
Karel V begunstigden. De Spaansche troepen daar te lande
maakten zich door hunne afpersingen gehaat, en Frans Sforza
welke zich tegen den Keizer verzette, die hem onder zeer druk-
kende voorwaarden met Milaan beleend had, werd door dezen
van zijne waardigheid vervallen verklaard, ten gevolge waarvan
er een verbond tusschen hem , Venetië en den Paus tot stand
kwam, met het doel om geheel Italië van de Spanjaarden te be-
vrijden. Tot dit verbond trad Frans I, door den Paus ontbon-
den van den eed, dien hij ter nakoming van den vrede van Ma-
drid gezworen had, in Mei 1526 toe, terwijl Hendrik VIH, die
reeds vroeger met Frankrijk vrede had gesloten en wien een ge-
deelte van het Napelsche grondgebied beloofd werd, er zich ook
later bij voegde.
Aanvankelijk voerden de keizerlijke troepen den oorlog voor-
spoedig. Frans Sforza werd nog in den loop van het jaar 1526
uit zijne hoofdstad verjaagd en in het volgende jaar (1537) werd
Rome door den Hertog van Bourbon, een der grootste leenman-
nen van Frankrijk, die reeds in den vorigen oorlog tot de zijde
des Keizers was over gegaan, bestormd en na een hevig gevecht,
waarin Bourbon sneuvelde, ingenomen en geplunderd, terwijl
de Paus zelf werd gevangen genomen. Daarentegen werd Genua
door Andreas Doria , een geboren Genuees , en Admiraal in
dienst van den Franschen Koning, voor dezen veroverd.
Intusschen had Frans I een leger verzameld, dat hij naar Italië
zond, en dat in korten tijd meester was van een groot gedeelte
van Milaati. In plaats van nu echter de daar behaalde voordeelen
te vervolgen, trokken de Fransciien naar Napels, om dit aan de
Spanjaarden te ontrukken, en nu keerde de oorlogskans. De
Keizerlijken, onder aanvoering van Piiilibert van Ghalons ,
Prins van Oranje, verdedigden de hoofdstad hardnekkig geduren-
de meer dan vier maanden ; besmettelijke ziekten in het Fransche
leger sleepten duizenden weg, en eindelijk werd hun lot beslist
toen Andreas Doria , die met de Fransche vloot den toevoer
van levensmiddelen naar Napels belette, ontevreden over de wijze
waarop zyne vaderstad Genna door Frankrijk behandeld werd,