Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-277
schaft, en alle lijfeigenen door Keizer Alexander II voor vrije
burgers verklaard..
Op het oogenblik, dat wij dit geschiedverhaal eindigen , zijn de
Europeesche mogendheden onderling in vrede. Slechts in twee
staten, in Griekenland en in Riisland, hebben in de laatste maanden
gebeurtenissen plaats gegrepen, die eene gewelddadige omkeering
van de bestaande orde van zaken ten doel hadden.
Nadat het gouvernement van Koning Otto I van Griekenland
(bl. 233) een dreigenden opstand, die in Februarij 1862 was uit-
gebroken , had gedempt, brak er in de maand October een twee-
de uit, die zich in weinige dagen over het geheele land verspreid-
de, en waarbij zich ook het leger aansloot. Koning Otto, wel
inziende, dat het hem onmogelijk zou zijn, zich te handhaven ,
verliet het land, en werd van de regering vervallen verklaard.
Een voorloopig bewind , dat terstond daarop ingesteld werd , bood
uit naam van de Grieksche natie de kroon eerst aan Prins Al-
fred , den tweeden zoon van Koningin Victoria aan, en toen deze
haar afsloeg, werden er achtereenvolgens onderhandelingen met
verscheidene andere vorsten geopend , totdat eindelijk, in het voor-
jaar van 1863, Prins Willem, de tweede zoon van Prins Ghris-
tiaan van Sleeswijk-IloUtein (bl. 257), zich bereid verklaarde, de
hem aangebodene waardigheid aan te nemen. Tot nu toe heeft
echter de jeugdige koning, die in December 1863 den ouderdom
van 18 jaren zal bereikt hebben, en den troon zal bekleeden
onder den naam van George I, Koning der Hellenen, de rege-
ring nog niet in persoon -aanvaard.
De Grieksche omwenteling was nagenoeg zonder bloedvergieten
tot stand gekomen , doch geheel anders was het in dit opzigt ge-
steld met den opstand, die, den 22sten Januarij 1863 in Polen
uitbrak, waar reeds sedert geruimen tijd eene groote gisting
heerschte , die slechts met moeite door de Russische krijgsmagt be-
dwongen werd. De ligting van rekruten voor het leger werd het
sein tot eene geweldige uitbarsting; de Polen grepen naar de wa-
penen, en sedert dien tijd woedt in het ongelukkige land weder
een bloedige ooi^og, die, aangewakkerd door den nationalen haat,
welke reeds sedert zoo vele eeuwen tusschen de Russen en Polen
bestaat, van weerszijde met de grootste verbittering gevoerd wordt.