Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-276
(1842), van de Gamfiter-eilanden (1844) en van Nieuw-Caledoniê, en
verkreeg in 1842 het beschermheerschap over ds Gezelschaps-ei\a.n-
den, waarvan Tahiti, of Otaheite het voornaamste is.
Sedert 1858 voeren de Franschen, in vereeniging met de Span-
jaarden, een oorlog tegen Cochinchina, waartoe het vervolgen en
vermoorden van Christen-zendelingen de eerste aanleiding gaf,
en die ten gevolge kan hebben, dat zij met der tijd vasten voet
in Indië zullen verkrijgen. Om zooveel mogelijk hare gemeen-
schap met de koloniën in Australië en Indië te bevorderen, ijvert
de Fransche regering zeer voor de doorgraving van de landengte
van Suëz, die in 1859 begoimen is, en in den laatsten tijd met
kracht wordt voortgezet.
§ 37. Europa in het begin van 1863.
Wanneer wij thans bij het einde van dit laatste tijdvak der Al-
gemeene Geschiedenis een blik slaan op den tegenwoordigen toe-
stand van Europa, dan zien wij , welke gewigtige veranderingen
door den loop der gebeurtenissen gedurende die vier eeuwen ont-
staan zijn. Eene geregelde wetgeving en regtspleging heeft de
willekeur der middeleeuwen vervangen; de vrijheid van godsdienst,
nagenoeg in alle staten gewaarborgd, heeft de verlichting en be-
schaving bevorderd, en daardoor zoowel de stoffelijke als de zede-
lijke welvaart doen toenemen. De scherpe en meestal vijandige
afscheiding, die tusschen de verschillende volken bestond, wordt
meer en meer weggenomen, vooral door de steeds toenemende
en verbeterde middelen van gemeenschap, waaronder de spoor-
wegen, die in de laatste jaren hun net over geheel Europa
uitgebreid hebben, in de eerste plaats moeten genoemd worden;
terwijl gemeenschappelyke belangen van handel en nijverheid tot
het sluiten van traktaten aanleiding geven, die eveneens eene
naauwere aansluiting der volken ten gevolge hebben. Debevoor-
regting van enkele standen ten koste van de groote meerderheid
is bijna geheel opgeheven , en daardoor het gevoel van eigenwaarde
en de belangstelling in het algemeene welzijn bij allen verlevendigd.
Dientengevolge heeft dan ook de constitutioneele regeringsvorm, waar-
bij aan het volk een aandeel aan het bewind gegeven wordt, tegen-
woordig in alle landen van Europa, behalve in Rusland, Turkije en
den Kerkelijken Staat tot stand kunnen komen.
In het eerstgenoemde rijk werd in het jaar 1862 de lijfeigen-
schap, die in geen ander land van Europa meer bestond, afge-