Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-275
Frankrijk en Enqeland nog vóór het einde van het jaar een leger
derwaarts zonden om de Mexicanen tot het nakomen hunner ver-
pligtingen te noodzaken. Na eenige onderhandelingen kwam er
in Februarij 4862 een traktaat tot stand, dat door Engeland en
Spanje goedgekeurd, doch door Keizer Napoleon, welligt met
bedoelingen, die men nog niet kent, verworpen werd. De beide
eerste mogendheden trokken nu hunne troepen terug , doch de
Franschen bleven den oorlog voortzetten , veroverden in den zomer
van 186.3, de hardnekkig verdedigde vesting Puebla, en trokken
daarop zegevierend de hoofdstad Mexico binnen. Daarmede zijn
voor het oogenblik de vijandelijkheden geëindigd, doch omtrent
de verdere plannen van den Franschen keizer en de gevolgen,
welke de verovering van Mexico voor den inwendigen toestand en
den regeringsvorm van dat land hebben zal, kan nog weinig met
zekerheid gezegd worden.
De Vereenigde Stalen van Noord-Amerika namen in dit tijdperk
op eene buitengewone wijze in stoffelijke welvaart en ook in uit-
gebreidheid toe, zoodat hun aantal, dat oorspronkelijk slechts 43
bedroeg, thans lot 34 vermeerderd is, welker bevolking in 4860
reeds tot ruim 34 millioen zielen was geklommen.
Tot deze bevolking behooren ongeveer 4 millioen negerslaven,
die in de zuidelijke stalen hel werk in de plantaadjes verrigten,
terwijl de slavernij in de noordelijke niet meer beslaat. De strijd
over de afschaffing der slavernij , waartoe de zuidelijken niet wilden
besluiten, omdat zij daarvan het verval hunner plantaadjes en den
ondergang van hunne welvaart voorzagen, werd sedert velejaren
met hevige verbittering gevoerd, en kwam in 4864 tol eene ge-
weldige uitbarsting. Elf zuidelijke staten scheidden zich van de
Unie af, en dit deed een oorlog ontbranden, die sedert dien lijd
met eene vreeselijke woede gevoerd wordt.
In de Fransche volkplantingen viel gedurende dit tijdvak weinig
merkwaardigs voor, doch wel streefde Frankrijk er met goed ge-
volg naar, zijne bezittingen zoowel als zijnen invloed in de andere
werelddeelen uil te breiden.
Met Haïti, vroeger eene Fransche kolonie, die zich onafhanke-
lijk verklaard had (hl. 226), kwam in 4825 eene overeenkomst
lot stand, waarbij die onafhankelijkheid erkend werd.
Sedert vormden zich op dal eiland twee republieken : in het
westen die van Haïti, welke thans nog bestaat, en in beloosten
die van Sl. Domingo, welke zich in 4864 weder vereenigde met
Spanje, lot hetwelk dit grondgebied vroeger behoorde (bl. 477).
In Australië kwam Frankrijk in het bezit van de Marquesas