Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-274
De Engelsche volkplantingen in Australië nemen van jaar tot
jaar in belangrijkheid toe.
In de Engelsche koloniën in Amerika vielen weinig veranderin-
gen van belang voor. De poging van eenige ontevredenen,
in 1837, om Canada in opstand te brengen en het met de Ver-
eenigde Stalen te vereenigen, mislukte ten gevolge van de krach-
tige houding van het bewind.
In 1833 was in de Engelsche koloniën de slavernij afgeschaft
geworden.
Zoo als vroeger gezegd is (bl. 226), verloor Spanje door den
opstand der Kreolen al zijne bezittingen op het vaste land van
Amerika, welker onafhankelijkheid in 1836 door Koningin Maria
Christina erkend werd; van al de vroeger zoo uitgebreide kolo-
niën hield het alleen de eilanden Cuba en Porto-Rico over. Ten
gevolge van deze afscheiding, vormden zich, na langdurigen strijd
en binnenlandsche oneenigheid , in Zuid-Amerika negen onafhan-
kelijke Republieken (1); in Midden-Amerika ontstond een bond-
genootschap onder den naam van Vereenigde Staten van Midden-
Amerika, dat zich evenwel eenigen tijd later in vijf op zich zelve
staande Republieken oploste (2), terwijl ook Mexico zich onafhan-
kelijk had gemaakt, en als Keizerrijk Mexico den constitutioneel-
monarchalen regeringsvorm had ingevoerd, die echter in 1824 in
den reput(Iikeinschen veranderd werd, waarbij de naam van Vereenig-
de Stalen van Mexico werd aangenomen.
Het lot van al deze Amerikaansche republieken is verre van
benijdenswaardig. De lage trap van ontwikkeling, waarop het
volk staat, de eerzucht en de onderlinge naijver der aanzienlijken
zijn oorzaken van onophoudelijke twisten en herhaalde bloedige
burgeroorlogen, ten gevolge waarvan die landen in een voortdu-
renden staat van gisting en onrust en hunne financiën in een
jammerlijken toestand verkeeren.
Dit laatste is onder anderen ook het geval in Mexico, hetgeen de
aanleiding is geweest, dat dit land in het jaar 1861 in eenen buiten-
landschen oorlog werd gewikkeld. Een besluit van de Mexikaansche
regering in Junij 1861 genomen, dat alle betalingen aan het buitenland
voor twee jaren geschorst zouden worden, had ten gevolge, dat Spanje
(1) Venezuela, Nieuw-Granada, Ecuador, Feru, Bolivia (i&t zijnennaam
ontTÏng van Bolitab (bl. 227), aan wien de volkplanfingen voornam-üjk
hunne onafhankelijkheid te danken hadden), Chili, de Vereenigde Staten van
den Mio de la Plata {Buenos-Ayres), Paraguay eu Uruguay.
(2) Guatemala, San Salvador, Honduras, Nicaragua en Costa-Rica.