Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-271
een Sardinisch leger tot ondersteuning der vrijscharen aanrukte.
Reeds in het begin van September had Victor Em.vnuel zijne
troepen den Kerkelijken staat doen binnenrukken om de oostelijke
provinciën, Umbrië en de Marken, die tegen den Paus waren op-
gestaan , ter hulp te komen. Het Pauselijke leger, onder bevel
van den Generaal Lamoricière, was den 18den September bij
Castelfidardo verslagen en nagenoeg geheel vernietigd, en de ves-
ting Ancona, aan de Adriatische Zee, in de volgende week ge-
noodzaakt geworden, zich over te geven , waarop de Sardiniërs
met Victor Emanuel zuidwaarts getrokken waren, om zich met
de troepen van Gariraldi te vereenigen. Tegen deze overmagt
was Frans II niet be.stand; hij trok terug naar Gaëla, en ver-
dedigde die vesting nog ongeveer drie en een halve maand (4 Nov.
1860 tot 13 Februarij 1861), waarop hij haar bij capitulatie over-
gaf, en zijn koningrijk verliet om de wijk te nemen naar Rome.
Inmiddels was de bevolking van het koningrijk Napels en die
van Umbrië en de Marken tot eene stemming opgeroepen, en had
zich, nagenoeg zonder uitzondering, voor Victor Emanuel ver-
klaard. Deze aanvaardde het bewind, hetwelk hem door den al-
gemeenen wensch des volks was opgedragen , riep een Italiaansch
Parlement bijeen, dat den 18den Februarij 1861 te Turin geopend
werd, en op den 17den der volgende maand werd de wet afge-
kondigd, waarbij Victor Emanuel voor zich en zijne nakome-
lingen den titel van Koning van Italië aannam.
De onttroonde vorsten en Paus Pius IX protesteerden tegen de
inbezitneming hunner landen ; doch de vestiging van het Koningrijk
Italië werd achtereenvolgens door nagenoeg alle Europeesche gou-
vernementen als een voldongen feit {fait accompli) beschouwd, en
Victor Emanuel als Koning van Italië erkend.
De wensch der Italianen, om den Kerkdijken Staat en het Ve-
netiaansche grondgebied met het overige tot één geheel te vereenigen,
is tot nu toe onvervuld gebleven. Eene sterke Fransche bezetting
te Rome beschermt de wereldlijke magt van den Paus, en Oosten-
rijk, dat in de laatste jaren onder de constitutioneele regering
van Keizer Frans H, met rassche schreden op den weg der binnen-
landsche verbeteringen vooruitgaat, blijft zich in het bezit van Venetië,
als een onafscheidbaar deel der Oostenrijksche monarchij, handhaven.
Eene poging van Gariraldi, die zich in Augustus 1862 aan
het hoofd stelde van eenige honderde vrijwilligers, in de hoop
van zyne landgenooten tot een aanval op Rome te zullen opwekken,
ging Victor Emanuel met geweld van wapenen te keer. Gari-
raldi zelf werd bij het eerste zamentrefFen met de koninklijke