Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-270
het eiland, terwijl hem voortdurend vrijwilligers uit geheel Italië
toestroomden, en kwam, na de Napelsche troepen in een hevig
gevecht bij Milazzo, niet ver van Messina, verslagen te hebben ,
den 22sten Julij voor laatstgenoemde stad.
Intusschen had Koning Frans II, ten einde raad, den 2den
Julij aan zijn volk eene constitutie verleend, en aan Victor Ema-
nuel het sluiten van een bondgenootschap voorgeslagen, waarom-
trent evenwel nog niets beslist was. Hij zond nu aan den opper-
bevelhebber zijner troepen in Messina den last, met het leger naar
het vaste land terug te trekken, waardoor Garibaldi meester
was van het geheele eiland, waar hij een voorloopig bestuur in-
stelde, alle ambtenaren den eed van getrouwheid aan Koning
Victor Emanuel liet afleggen, en munten liet slaan met het
randschrift: Victor Emanuel, Koning van Italië.
Het doel van Garibaldi, de vereeniging van Italië tot een groot
en magtig rijk, was geen geheim meer: hij zelf had in die dagen
gezegd, dat hij eerst naar Napels, daarna naar Rome, vervolgens
naar Venetië zou gaan, en eindelijk Nizza, zijn geboortegrond, welks
inlijving bij Frankrijk hem met bitteren wrok had vervuld, we-
der aan de Franschen zou ontrukken.
Hij stoorde zich dan ook volstrekt niet aan de diplomatieke on-
derhandelingen, welke inmiddels tusschen Napels en Sardinië
waren aangeknoopt, en dien ten gevolge kort daarna werden
afgebroken. Den 20sten Augustus stak hij met zijne vrijscha-
ren naar het vaste land van Napels over, waar alles in eene
schromelijke verwarring was, en alle vertrouwen op den Koning,
zoowel bij het volk als bij het leger was verdwenen. Zonder
noemenswaardigen tegenstand te ontmoeten bij de Napelsche troe-
pen , die of lafhartig terug trokken, of voor een gedeelte zijne zijde
kozen, rukte Garibaldi met groote snelheid op Napets aan. Den
6den September 18G0 verliet Frans II zijne hoofdstad, en den
volgenden dag deed Garibaldi die met eenige weinige officieren
zijne troepen was vooruitgesneld, onder de levendige toejuiching
van het volk, zijnen intogt binnen Napels, waar hij terstond het
bewind aanvaardde in naam van Victor Emanuel , dien hij als
Koning van Italië uitriep.
Terwijl Garibaldi zich hier eenige dagen ophield, ten einde het
bestuur zooveel mogelijk te regelen, had Frans II het overschot
van zijn leger achter den Volturno, eene rivier ten noorden van
de stad Napels, bijeengetrokken, en daar eene stelling genomen,
die den Isten October door Garibaldi werd aangevallen, doch
waarin de Koning zich staande hield tot het laatste der maand , toen