Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-269
§ 35. Verovering van Napels door Garibaldi. Victor
Emanuel, Koning van Italië.
Het Koningrijk Napels, dat aan de hierboven beschreven ge-
beurtenissen geen werkzaam aandeel had genomen, verkeerde
intusschen in een toestand, die vroeg of laat eene uitbarsting
moest doen verwachten. Koning Ferdinand H, die in 1849 zijn
onbeperkt gezag met geweld had hersteld (bl. 261), en na dien
tijd de rust door de wreedaardigste maatregelen had gehandhaafd,
was in Mei 1859 gestorven, en opgevolgd door zijn zoon Frans
n. Deze drie en twintigjarige vorst had noch ondervinding noch
vastheid van karakter genoeg om in de moeijelijke omstandigheden,
onder welke hij aan de regering kwam, een krachtig besluit te
nemen. Aan den eenen kant aangezocht om toe te geven aan
den wensch zijner onderdanen, en zich openlijk aan te sluiten
aan de algemeene nationale beweging, die Italië krachtig wilde
maken door vrije staatsinstellingen, en door het te onttrekken aan
vreemden invloed, werd hij aan den anderen kant, vooral door
de Koningin-weduwe, eene Oostenrijksche Prinses, aangespoord
het stelsel van zijnen vader te blijven volgen en zich door onder-
drukking van eiken tegenstand te handhaven. Door deze weifelende
houding werd natuurlijk zijn gezag nog meer verzwakt. Het leger,
dat in de krachtige hand van zijnen vader het werktuig was om
zich tegenover zijn volk staande te houden, begon het vertrouwen
op den Koning en daardoor het vertrouwen op zich zeiven te verlie-
zen, terwijl de algemeene geest van ontevredenheid zich ook lang-
zamerhand in de gelederen begon te openbaren.
Onder zulke omstandigheden braken er in April 1860 in Paler-
mo oproerige bewegingen uit, die zich binnen weinige weken over
geheel Sicilië verspreidden , terwijl zich te gelijker tijd in Genua
eene menigte vrijwilligers verzamelde met het doel om den op-
stand te gaan ondersteunen. Aan hun hoofd stelde zich de wak-
kere Garibaldi, die vervuld met geestdrift voor de bevrijding
van zijn vaderland, in den oorlog tegen Ooslenrijk uitstekende
diensten had bewezen, en door zyn edel en onbaatzuchtig karak-
ter, zoowel als door zijne vastberadenheid en dapperheid, de held
en de lieveling van het Italiaansche volk was geworden. In den
nacht van den 5den op den 6den Mei 1860 scheepte hij zich met
1000 vrijwilligers te Genua in, en landde vijf dagen later te Mar-
sala op de westkust van Sicilië. Nog vóór het einde der maand
had hij Palermo veroverd, rukte daarop langs, de noordkust van