Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-267
in Toscane, Parma, (1) en Modena, waar het volk zich voor den
Koning van Sardinië verklaarde, en de sou vereinen verpligt wer-
den hunne landen te verlaten.
De vijandelijkheden namen nu een aanvang, en hadden een
hoogst ongunstigen loop voor het Oostenrijksche leger, dat, hoe-
zeer het met heldenmoed streed , niet hestand was tegen de ver-
bondenen, die door Keizer Napoleon zeiven werden aangevoerd,
onder wien verscheidene voortreffelijke generaals het bevel had-
den. Behalve in eenige kleinere gevechten , werden zij den 4den
Junij bij Magenta en den 24sten dier maand bij Solferino geslagen ,
en daardoor genoodzaakt achter den Mincio terug te trekken,met
het voornemen om de sterke vestingen aan die rivier en aan de
Adige gelegen, hardnekkig te verdedigen. Tegelijkertijd hadden
zij den Kerkelijken Staat moeten ontruimen, dien zij sedert 1849
voor een gedeelte bezet hadden (bl. 261). Een gevolg hiervan
was, dat het noordelijk deel van het Pauselijk gebied, of de zoo-
genaamde Romagna, in opstand kwam, en zich voor Victor Ema-
nuel verklaarde.
Inmiddels waren Buitschland en Pruissen niet geheel onverschillig
gebleven omtrent hetgeen in het zuiden voorviel. De Prins van
Pruissen (bl. 257), die ten gevolge van de toenemende geestver-
zwakking van zijnen broeder. Koning Frederik Willem IV,in
October 1858 als Regent het bewind in handen had genomen,
hield zich wel is waar geheel onzijdig, maar begreep bij den toe-
nemendeA voorspoed der Fransche wapenen, dat het belang van
Buitschland eene krachtige tusschenkomst ten behoeve van Oosten-
rijk vorderde. Hij bragt een groot gedeelte van het Pruissische
leger op de been, en stelde aan de Bondsvergadering te Frankfort
het zamentrekken van Duitsche troepen aan den Rijn voor, waartoe
den 2den Julij besloten werd.
Dit alles, en welligt nog andere minder bekende redenen, deed
Keizer Napoleon onverwacht het besluit nemen. Keizer Frans
Jozef het voorstel te doen tot het sluiten van eenen wapenstil-
stand, hetwelk terstond werd aangenomen (8 Julij 1859). Drie
dagen later hadden de beide vorsten eene bijeenkomst te Villa-
franca, waar de grondslagen bepaald werden, op welke men over
den vrede zou onderhandelen. Deze waren hoofdzakelijk, dat de
Italiaansche landen een Staten-verbond zouden vormen , waarvan
(1) In Parma \tas Hertog Kabel III in 1854 door een (sluipmoorde-
naar om het leven gebragt. Zijne weduwe, eene zuster van den Graaf van
ChaMboed (bl. 236 in de aanteekening), voerde sedert dien tijd als Regentes
het bewind voor haren vijfjarigen zoon Robebt I.