Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-265
vreesden, dat de Keizer van Rusland te veel invloed in het Turk-
sche rijk zou verkrijgen. Zij achtten dit te meer gevaarlijk, omdat
Turkije, ten gevolge van een ellendig bestuur, meer en meer in
verval geraakte, en het dus wel ligt binnen korten tijd een prooi
zou kunnen worden van Rusland, welks overwigt in Europa door
zulk eene aanzienlijke vermeerdering van grondgebied ontzagge-
lijk zou toenemen.
In Julij 1853 rukte een Russisch leger Moldavië en Walachije
binnen, waarop de Sultan in September aan Keizer Nicolaas den
oorlog verklaarde. Gedurende verscheidene maanden trachtten de
overige mogendheden door onderhandelingen eene schikking tot
stand te brengen, en toen dit mislukte, verbonden Engeland en
Frankrijk zich in Maart 1854 met Turkije. en verklaarden insge-
lijks aan Rusland den oorlog.
Deze werd in den beginne hoofdzakelijk in Turkije gevoerd, ter-
wijl eene Engelsch-Fransche vloot de Oostzee binnenliep, doch ge-
durende den geheelen duur van den oorlog weinig belangrijks kon
uitrigten. In September 1854 werd de strijd overgebragt naar het
Russische schiereiland de Krim, waar de bondgenooten, na den
vijand in een slag bij de rivier de Alma overwonnen te hebben,
het beleg sloegen voor de belangrijke vesting Sebastopol, aan de
zuidwestelijke kust van de Krim gelegen. Bijna een jaar lang
(Sept. 1854 — Sept. 1855) duurde de belegering, eene der gewig-
tigste, die in de krijgsgeschiedenis bekend zijn, en waarbij de
heldenmoed en volharding der beide partijen luisterrijk uitblonken,
zoowel bij den aanval, en de verdediging der stad, als bij onderscheide-
ne gevechten, die nog buitendien in dat tydverloop geleverd werden.
In de eerste dagen van 1855 voegde zich Koning Victor Ema-
nuel II, Koning van/Sardinië, aan de zeide der verbondenen , waar-
schijnlijk in de hoop, dat hij daardoor Napoleon III zou winnen
voor de plannen, welke hij in de toekomst op het oog had tot
uitbreiding zijner heerschappij in Italië. De overige mogendheden
bleven onzijdig.
In het laatst van 1855, na de inneming van Sebastopol, werden
de vredesonderhandelingen geopend, en den 30sten Maart van
het volgende jaar kwam de vrede te Parijs tot stand. De weder-
zijdsche veroveringen werden teruggegeven; Rusland en Turkije
mogten voortaan geen oorlogshaven aan de Zwarte Zee bezitten,
en de Sultan kende aan zijne Christen-onderdanen dezelfde regten
als aan de Muzelmanen toe.
Keizer Nicolaas I was inmiddels in Maart 1855 gestorven,en
door zijnen zoon Alexander II opgevolgd.