Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-264
middelen op eenen goeden voet herstelden. In Maart 1849 was
Koning Willem II overleden, en opgevolgd door zijnen zoon
Willem III, den tegenwoordigen Koning.
In Ztceden en Noonvegen bleef de Februarij-omwenteling even-
eens zonder gevolgen. In 1859 overleed Koning Oscar I (bl.245)
en werd opgevolgd door zijnen zoon, den tegenwoordigen Koning
Karel XV, die gehuwd is met Louise, dochter van Prins Fre-
derik der Nederlanden.
§ 33. Oorlog van Turkije, Frankrijk en Engeland tegen
Rusland.
De gebeurtenissen in het laatste tijdperk der Algemeene Geschie-
denis , tot hetwelk wij thans genaderd zijn, zullen hier slechts in
zeer algemeene trekken worden opgegeven. Het is reeds in het
begin dezer Handleiding gezegd, dat de studie der geschiedenis
vooral dan haar nut heeft, wanneer men de oorzaken der gebeur-
tenissen en hare gevolgen in het oog houdt. Dit is evenwel ten
opzigte van datgene wat voorvalt in de dagen , welke wij zelve
beleven, ten hoogste moeijelijk en dikwijls geheel onmogelijk.
De oorzaken toch zijn vaak geheel andere, dan men oppervlakkig
meent, en de drijfveeren tot de handelingen van hen, die de ge-
beurtenissen leiden, welke wij om ons heen zien plaats hebben,
komen meestal eerst in veel later tijd aan het licht, terwijl de
gevolgen zelden onmiddelijk werken, en gewoonlijk eerst na eene
reeks van jaren zigtbaar worden. Wij zullen ons dus met betrek-
king tot dit laatste tijdperk der algemeene geschiedenis slechts
hoofdzakelijk tot eene vermelding der feiten bepalen, daar de juiste
kennis, zoowel van oorzaken als gevolgen , tot de toekomst be-
hoort.
De jaren , die sedert de omwenteling van 1848 en de onmiddel-
lijk daaruit voortgevloeide gebeurtenissen zijn verloopen , zijn voor-
namelijk gekenmerkt door twee belangrijke oorlogen. De eerste
daarvan was een gevolg van geschillen, die in het jaar 1853 tus-
schen Rusland en Turkije ontstonden (1), en waarbij Frankrijk en
Engeland de zijde van den Sultan kozen, voornamelijk omdat zij
(1) De naaste aanleiding tot die geschillen waren inwilligingen, die TurTcije
met betrekking tot de Heilige plaatsen in Palestina aan FranTcrijk had ge-
gedaan ten gunste Tan de Katholijke Kerk , waardoor Keizer Nicoiaas 1
de regten der Grieksche Kerk daar te lande gesehonden achtte.