Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-263
In Zwitserland had in 1848 eene herziening van de staatsinrig-
ting plaats, waardoor meer eenheid en zamenhang inde regering
werd gebragt. De republiek, welke vroeger eigenlijk een bond-
genootschap was van 22 kantons, die elk voor zich onafhankelijk
waren, werd nu meer één geheel, een zoogenaamde bondsstaat,
welks algemeene aangelegenheden werden geregeld door eene ver-
gadering van volksvertegenwoordigers, uit het geheele Zwitsersche
volk gekozen.
Spanje werd in de eerstvolgende jaren nog meer dan eens door
de binnenlandsche twisten der onderscheidene staatkundige partijen
geteistert, maar de algemeene geest der natie ondersteunde het
vrijzinnige bestuur van Koningin Isabella II. De welvaart nam
toe, het fmantiewezen van den staat, dat in een jammerlijken
toestand verkeerde, werd door krachtige maatregelen verbeterd,
en terwijl daardoor het algemeene vertrouwen meer en meer ver-
sterkt wordt, verheft Spanje zich in onze dagen allengs uit den
diep gezonken toestand, waarin het verscheidene eeuwen heeft
verkeerd.
Ook in Portugal is dezelfde verbetering merkbaar. Koningin
Maria II (bl. 239), die in 1853 overleed, werd door haren zoon
Pedro V ^opgevolgd, die in 1861 kinderloos stierf, en de kroon
aan zijnen broeder, den tegenwoordigen Koning Lodewiok I,
naliet.
Op België hadden de gebeurtenissen van 1848 weinig invloed.
Wel deden eenige Fransche vrijkorpsen eene poging om repu-
blikeinsche denkbeelden op te wekken en eene omwenteling te
bewerken , maar dit mislukte ten eenemale door de gehechtheid
van het Belgische volk aan zijne nationale onafhankelijkheid en
door het algemeene vertrouwen op Koning Leopold. Deze vorst,
een der verstandigste en meest verlichte van zijnen tijd, voert
met zeldzame scherpzinnigheid en beleid het bewind te midden
van den strijd tusschen twee partijen, die elkander in België den
invloed op het landsbestuur zoeken te betwisten , namelijk die
der liberalen en der clericalen of voorstanders van het gezag der
Katholijke geestelijkheid; een strijd, die, hoewel nu en dan tot
gewelddadigheden aanleiding gevende , voornamelijk in de verga-
dering der volksvertegenwoordigers gevoerd wordt, en in onze
dagen nog met onverminderde hevigheid voortduurt.
In Nederland werd de rust geen oogenblik ^verstoord. De nieuwe
grondwet, in 1848 afgekondigd, werd door verscheidene andere
belangrijke wetten gevolgd , die in de verschillende onderdeelen
van het staatbestuur verbetering bragten, en den staat der geld-