Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-262
Venetië werd door een Oostenrijksch Jegerkorps belegerd, doch
verdedigde zich van Maart tot in het laatst van Augustus, toen het
zich uit gebrek aan levensmiddelen en munitie moest overgeven.
Inmiddels besloten de voornaamste Katholijke mogendheden, Oos-
tenrijk, Napels, Spanje en Frankrijk, den Paus in zijne wereld-
lijk gezag te herstellen, en deden hunne troepen van verschillen-
de kanten den Kerkelijken Staat binnenrukken (Mei 4849). Een
Fransch leger onder den generaal Oudijïot trok op Rome aan,
waar een Driemanschap, van hetwelk Mazzini de hoofdpersoon
was, het bewind in handen had genomen, terwijl de onverschok-
ken partijganger Garibaldi , die zich in den oorlog in Lombardije
reeds door zijne warme vaderlandsliefde en onwrikbaren moed
had onderscheiden, voornamelijk de verdediging leidde. Verschei-
dene weken hield hij zich staande tegen de Fransche krijgsmagt,
die langzamerhand tot 28,U00 man aangroeide en tot eén geregeld
beleg moest overgaan. Den 3den Julij 4849 eindelijk werd Home
na een hardnekkigen strijd gedwongen , zich bij verdrag over te
geven. Mazzini , Garibaldi en andere ontkwamen door de vlugt
en de Kerkelijke Staat, waar Paus Pius IX eerst in het volgende
jaar terugkeerde, werd door Fransche en Oostenrijksche troepen
bezet gehouden. Hiermede was het vroegere gezag ïn/faZ/é'overal
hersteld; in verscheidene staten, vooral in Rome en in Napels,
werden de voorstanders der liberale beginselen hevig vervolgd.
Alleen in Sardinië keerde de regering niet tot de oude orde van
zaken terug, maar voerde Victor Emanuel eene menigte verbe-
teringen in wetgeving en bestuur in, zoodat de geheele vrijzin-
nige partij in Italië het oog op hem gevestigd hield, en van zijne
bemoeijingen in de toekomst het tot stand komen van de eenheid
van Italië verwachtte. ^
§ 32. Het overige Europa na 1848.
In de overige rijken van Europa had de geweldige beroering,
die het grootste gedeelte van dat werelddeel in 1848 en in de
eerstvolgende jaren schokte, een minder regtstreekschen invloed
uitgeoefend.
In Engeland en Ierland hadden wel is waar ongeregeldheden
plaats; maar deze waren meer een gevolg van den vroeger be-
schreven maatschappelijken toestand (bl. 242) dan van pogingen
tot het omverwerpen van het staatsbestuur, en de rust werd dan
ook met medewerking van het ordelievend gedeelte der bevolking
spoedig hersteld.