Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-260
uitbrak, groote gevolgen voor de onderscheidene staten van dat
schiereiland had. Oostenrijk, dat zich juist gereed maakte om de
Italiaansche vorsten te hulp te komen, die door hunne onderdanen
tot het verleenen van meer vrijzinnige staatsinrigtingen gedwon-
gen waren (bl. 240), werd belet aan dat voornemen gevolg te ge-
ven, zoowel door de hierboven beschreven onlusten in Weenen,
Bohemen en Hongarije, als door een opstand, die in Maart 1848
in Milaan uitbrak , en zich binnen weinige dagen over het geheele
Lombardisch-Venetiaansch Koningrijk uitbreidde. De twee en tach-
tigjarige Veldmaarschalk Radetzky, een der bekwaamste en kracht-
volste bevelhebbers van het keizerlijke leger, was genoodzaakt
Milaan te verlaten en naar de zijde van Oos^ewnj'yi terug te trekken.
Tezelfder tijd besloot Karel Albert , Koning van Sardinië (1),
zich geheel en al aan de zijde der liberale partij te scharen, en
daardoor zijnen invloed en zijne heerschappij over Halië uit te
breiden. In de laatste dagen van Maart rukte hij met een Sar-
dinisch leger Lombardije binnen, en drong Radetzky, na eenige
voorspoedige gevechten, naar Vei'ona terug.
De Hertogen van Modena en Parma waren intusschen ten ge-
volge van opstanden uit hunne staten verdreven. Paus Pms IX,
Koning Ferdinand II van Napels en de Groothertog van Toscane
konden den algemeenen aandrang niet wederstaan, en moesten
toegeven aan het verlangen hunner onderdanen, om de Oostenrij-
kers uit Italië te verdrijven. Zij sloten zich derhalve, hoezeer
tegen hunne overtuiging, aan het Sardinische gouvernement aan.
De toestand der Oostenrijkers werd door dit alles zeer bedenke-
lijk; doch de zeldzame veerkracht van den grijzen Radetzky wist
het gevaar af te wenden, en de Oostenrijksche monarchij, die
van alle kanten bedreigd werd en haren ondergang nabij scheen,
te redden. Met uitstekend beleid voerde hij den oorlog tegen de
overmagt, heroverde binnen weinige weken het geheele Veneti-
aansche gebied, behalve de stad Venetië, waar kort daarna de
Republiek werd uitgeroepen, rukte daarop Lombardije binnen,
bragt Kabel Albert herhaalde nederlagen toe, en noodzaakte
hem daardoor een wapenstilstand te sluiten en het geheele Lom-
bar disch-Venetiaansch Koningrijk te ontruimen (9 Aug. 1848). De
Hertogen van Modena en Parma werden nu door de óostenrijkers
in hun gebied hersteld.
Aldus in het noorden van Italië bedwongen, trachtte de bewe-
(1) Kaeel Albeet, Prins van Carïgnano, uit eene zijlinie van het Huis
■van Smoyc, had in 1831, bij den dood van Kakel Felix (bl. 231), die
londer kinderen gestorven vras, den troon van Sardinië belilommen.