Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-259
tog Frans Karel hem moeten opvolgen, doch daze zag van het
bewind af ten behoeve van zijnen achttienjarigen zoon Frans
Jozef, die den 2den December 1848 de keizerlijke waardigheid
aanvaardde.
Intusschen hadden de Hongaren eene krijgsmagt van 200,000
man onder de wapenen gebragt, waarmede zij in de laatste maan-
den van 1848 en in het begin van 1849 met zxilk een goed ge-
volg den oorlog voerden, da.t de Oostenrijkers, bijna op alle punten
geslagen, tot den terugtogt genoodzaakt waren. Hongarije werd
nu (April 1849) tot een vrijen en onafhankelijken staat, en het
Habsburgsche Huis van den troon vervallen verklaard, terwijl
Kossuth voorloopig tot Dictator werd aangesteld , in afwachting
van den regeringsvorm, dien men later aan het land geven zou.
De toestand van Oostenrijk was door dezen oorlog, zoowel als door
dien in Italië (zie de volgende §), en door de oproerige stemming
in onderscheidene deelen des rijks zoo bedenkelijk geworden , dat
Keizer Frans Jozef geene andere uitkomst zag, dan de hulp in
te roepen van Keizer Nicolaas I van Rusland. Deze, beducht dat
de Hongaarsche opstand zich eerstdaags ook over zijne Poolsche
gewesten zou uitbreiden , voldeed aan dat verlangen , en zond een
leger van 140,000 man naar Hongarije. Van nu af was de uit-
slag van den oorlog niet twijfelachtig meer, vooral daar er twee-
dragt tusschen de voornaamste aanvoerders der Hongaren onstond.
Met onbedwingbare dapperheid boden zij nog eenige maanden
tegenstand aan de groote overmagt, en behaalden nog menige
overwinning, totdat eindelijk de Generaal Görgey , die het op-
perbevel over de hoofdmagt voerde, hetzij uit overtuiging dat de
strijd niet langer vol te houden was, hetzij uit andere beweegre-
denen , den 13den Augustus 1849 met de Russen in onderhandeling
trad, en met 30,000 man de wapenen nederlegde. Hiermede was
de oorlog geëindigd; Kossuth en de voornaamste aanvoerders
namen de wijk op Turksch grondgebied, en Hongarije kwam onder
de militaire heerschappij van den wreeden Oostenrijkschen Veld-
maarschalk Haynau , die met onmenschelijke gestrengheid tegen
het ongelukkige land woedde, en eene menigte Hongaren, waar-
onder verscheidene, die tot de edelste geslachten behoorden, door
strop en kogel ter dood liet brengen.
§ 31. llalië in 1848 en 1849.
Bij de reeds zoo lang bestaande spanning in //a/ië was het geen
wonder, dat de omwenteling, die in Februarij 1848 in Frankrijk