Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-238
voorvielen, was de Oostenrijksche monarchij het tooneel van ge-
weldige verwarringen en bloedige oorlogen.
Naauwelijks had Keizer Ferdinand I, een welwillend, maar
door ziekelijkheid en zwakke geestvermogens weinig voor de re-
gering geschikt vorst, in Mei 1848 de door hem beloofde consti-
tutie (bl. 254) verleend, of er braken in Weenen nieuwe ongere-
geldheden uit, daar de partij der revolutionairen meerdere vrijheden
en regten verlangde. Ferdinand I nam de wijk naar Tyrol, en
was door de gevaren, die aan alle kanten de monarchij bedreigden,
verpligt toe te geven, en de verleende constitutie in te trekken,
onder belofte, dat er eene constituerende Vergadering zou bijeen
geroepen worden tot het ontwerpen van eene nieuwe.
Inmiddels waren in Bohemen, Hongarije en het Lombardische
Veneliamsch Koinn'grijk oveneens dreigende onlusten ontstaan. In
het eerstgenoemde land werden zij, na eenen hevigen strijd bin-
nen de hoofdstad Praag, door de gewapende magt onderdrukt.
In Hongarije daarentegen kreeg de opstand eene groote uit-
breiding. Onder de leiding van Lodewijk Kossuth drongen de
Hongaren op een zelfstandig bestuur en eene afzonderlijke con-
stitutie aan, terwyl de Keizerlijke regering verklaarde, dat het
voor hel behoud der monarchij volstrekt noodig was, dat
de verschillende landen, waaruit zij was zamengesteld, één on-
deelbaar geheel vormden. Het grootste gedeelte van het jaar 1848
ging met onderhandelingen voorbij, die de wederzijdsche verbit-
tering slechts deden toenemen, en in September brak de oorlog
uit. De omwentelingsgezinden in Weenen trokken partij voor de
Hongaren, en toen in het begin van October 1848 een gedeelte
van de bezetting der stad bestemd werd om het Oostenrijksche
leger in Hongarije te gaan versterken, verzette zich het volk hier-
tegen, en barstte er een vreeselijk oproer los (6 October). On-
der het bedrijven van allerlei gruwelen, maakten de opstandelin-
gen . zich van Weenen meester, versterkten zich binnen weinige
dagen tol 25,000 man, dwongen de trouw gebleven troepen, de
stad te verlaten, en verdedigden haar met de grootste hardnek-
kigheid tegen het Oostenrijksche leger, dat den 23sten October
tot herstel van het Keizerlijk gezag was aangerukt. Na herhaalde
bloedige gevechten in de voorsteden en een bombardement, dat
eene menigte buizen in de asch legde, werd de stad op den
Sisten October stormenderhand ingenomen , en de rust door ge-
strenge maatregelen hersteld.
Eenige weken later deed Keizer Ferdinand I afstand van den
troon. Daar hij kinderloos was, had zijn broeder de Aartsher-