Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-255
gadering geopend, die in de eerste plaats eene constitutie zou
ontwerpen voor het Duitsche rijk, zoo als men de vereeniging
der verschillende staten weder noemde.
In dien tusschentijd was het vroeger vermelde geschil tusschen
Denemarken en Duitschland (bl. 245) weder opgerezen. Sleeswijk en
Holstein waren in opstand gekomen tegen het besluit van Frede-
rik VII, waarbij Sleeswijk onafscheidelijk met Denemarken ver-
bonden werd , en hadden een voorloopig bewind ingesteld, dat de
hulp van Duitschland inriep. Gedrongen door de algemeene gee.st-
drift, die plotseling in het geheele rijk ontstond, stemde de
Bondsdag in den wensch der Hertogdommen toe. Een leger,
voornamelijk uit Pruissische en Hannoversche troepen bestaande,
waarbij zich vele duizende vrijwilligers, tot zoogenaamde vrijscha-
ren vereenigd, aansloten, trok in April ondes, het opperbevel van
den Pruissischen generaal von Wrangel de grenzen over, en maakte
zich van Holstein, Sleeswijk en een gedeelte van Jutland meester-
De Denen tegen de overmagt niet bestand, trokken na eenige
gevechten terug tiaar de eilanden, waar zij voor den vijand on-
bereikbaar waren; hunne vloot blokkeerde de Duitsche havens,
en maakte alle schepen prijs, die onder Duitsche vlag voeren.
Hierdoor en door de bemiddeling van Rusland, Zweden en Enge-
land, kwam er in Augustus een wapenstilstand voor den tijd van
zeven maanden tot stand , die voorloopig een einde aan de vijan-
delijkheden maakte.
Het Duitsche Parlement had inmiddels met onnoemelijke zwa-
righeden te kampen. In weerwil dat het een aantal bekwame
mannen onder zijne leden telde, waaronder vooral de Voorzitter,
Hendrik von Gagern , genoemd moet worden, was het groote
verschil in de belangen der onderdeelen van het Rijk, de ge-
heime onwil der vorsten om eene vergadering te ondersteunen ,
die uit het verzet tegen hunne onbeperkte magt was ontstaan,
en de overdreven eischen, zoowel van tle hevige liberalen als van
velen, die met de beste bedoelingen de meest onuitvoerbare ont--
werpen voorstelden , de aanleiding , dat de werkzaamheden weinig
of niet vorderden, en dat er .wel zeer veel werd gesproken, maar
zeer weinig werd verrigt. Het is niet mogelijk in dit beknopte
verhaal, in uitvoerige bijzonderheden te treden omtrent al hetgeen
in de zittingen van het Duitsche Parlement , die ongeveer een
jaar duurden, werd behandeld en besloten ; slechts het voornaam-
ste daarvan kan in hoofdtrekken worden medegedeeld.
In Julij 1848 besloot de vergadering, om voorloopig en tot dat
de geheele staatsregeling door eene Rijks-constitutie zou zijn vast-