Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
§ 29. Duitschland en Denemarken, van het uitbreken der
Februarij omwenteling lot aan de ontbinding van het
Duitsehe Parlement.
De Februarij-revolutie van 1848 in Frankrijk had voor Duilsch-
land , waar over het algemeen groote ontevredenheid heerschte,
allergewigtigste gevolgen. Bijna overal ontstonden onlusten, en
vorderde men de vroeger beloofde en nimmer verleende vrijzin-
nige staatsinstellingen, als volksvertegenwoordiging, vrijheid van
drukpers, afschaffing der voorregten van enkele standen enz. Na-
genoeg alle vorsten van Duitschland zagen zich binnen weinige
weken genoodzaakt, aan den wensch der natie gehoor te geven,
en hunne ministers uit de liberale party te kiezen: alleen Pruis-
sen en Oostenrijk weigerden iedere verandering in hun regerings-
stelsel , en steunden daarbij op hunne krijgsmagt, waarmede zij
elke revolutionaire beweging ligtelijk meenden te zullen onder-
drukken. Het tegendeel bleek spoedig; nog in de eerste helft van
Maart brak in Berlijn een hevig oproer uit, dat in weinige dagen
zoo toenam, dat Frederik Willem IV, na een bloedigen strijd
tusschen de troepen en het volk, zich genoodzaakt vond toe te
geven , en het bijeenroepen eener volksvertegenwoordiging te be-
loven , die over eene constitutie zou beraadslagen. Daarbij ver-
klaarde hij, zich aan het hoofd der vrijzinnige beweging te stel-
len , en de eenheid en grootheid van Duitschland op alle wijzen
te willen bevorderen.
In Weetien hadden terzelfdertijd oproerige bewegingen plaats,
welke den zwakken Keizer Ferdinand I tot dergelijke inwilli-
gingen dwongen, en den val veroorzaakten van Metternich ,
die naar Engeland week.
Inmiddels openbaarde zich door geheel Duitschland een algemeen
verlangen naar de hervorming van het bondsbestuur en de instel-
ling van een Parlement van volksvertegenwoordigers. Eene op-
roeping aan de Duitsehe natie gedaan, bragt»in het laatst van
Maart te Frankfort aan den Mein eene vergadering bijeen van
meer dan .500 mannen , die het vertrouwen der natie bezaten,
en onder den naam van het Voor-Parlement de voorloopige schik-
kingen beraamden en aan de Duitsehe regeringen de noodige
voorstellen deden voor het uitschrijven van verkiezingen ter za-
menstelling van een Duitsch Parlement. Kort daarna hadden
die verkiezingen, met toestemming der onderscheiden regeringen
plaats, en den 18den Maart 1848, werd te Frankfort de ver-