Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-252
onverzettelijke wilskracht, paarde de nieuwe President de gave om
met geduld het juiste oogenblik van handelen af te wachten, en
eene zeldzame mate van stilzwijgendheid , waardoor hij zijne ver
uitziende plannen, die het verkrijgen der erfelijke monarchij ten
doel hadden, verborgen wist te houden. Langzamerhand even-
wel werd het duidelijk, dat hij naar magtsvermeerdering streefde,
waarin de republikeinsche partij hem met alle magt besloot tegen
te gaan. In 1850 bleek het dat die party , even als de Socialis-
ten, nog grooten invloed op het volk uitoefende, daar zij de ver-
kiezing van vier roode republikeinen tot leden van de Wetge-
vende Vergadering wisten te bewerken. Tegelijkertijd verzamelde
zij hare krachten tegen het jaar 1852, om dan bij gelegenheid
der keuze van eenen nieuwen President en van eene nieuwe Ka-
mer van Afgevaardigden hare beginselen en plannen te doen ze-
gevieren. De bezorgdheid van de voorstanders der orde werd
daardoor in hooge mate opgewekt, en de Bonapartisten maak-
ten er van hunnen kant een ijverig gebruik van, om op het
gevaar te wijzen, dat de maatschappij bedreigde. Intusschen ging
de President langzaam, maar met groote schranderheid op den
weg voort, die hem tot zijn doel moest leiden; hij omringde zich
met bewindslieden , die hem persoonlijk toegedaan waren, wist het
ij leger voor zich in te nemen, en op zijne'reizen door de verschil-
lende departementen de gunst van het volk te winnen. Zoo
^ spoedde het jaar 1851 ten einde, en nam de vrees voor hetgeen
Ik' in het volgende jaar gebeuren moest, hand over hand toe. Een
voorstel om de constitutie te doen herzien, en daardoor te bewer-
ken dat Bonaparte na het eindigen van zijn vierjarig bestuur
terstond weder herkiesbaar zou wezen , werd door de Wetgevende
Vergadering verworpen, betgeen een groot gedeelte van de natie,
zoowel de voorstanders der maatschappelijke orde als de ijverige
Bonapartisten, tegen de volksvertegenwoordiging innam.
Toen meende Bonaparte, dat hij genoeg op de algemeene
stemming der gemoederen mogt rekenen om de bestaande staats-
regeling omver te werpen. In hel diepste geheim bereidde hij,
met eenige weinige aanhangers, alles voor tol eenen zoogena.'jmden
staatsaanslag (coup d'élat), en in den nacht van den 2den Decem-
ber 1851 bragt hy dien ten uitvoer. In dezelfde oogenblikken
dat hij in zijn paleis een luisterrijk bal gaf, en zich zonder eenige
gemoedsaandoening te doen blijken, met zijne gasten onderhield,
werden een groot aantal der meest invloedrijke volksvertegen-
woordigers in hunne woningen gevangen genomen en naar het
kasteel van Ilam gevoerd. Den volgenden morgen vaardigde hij