Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-251
Den 22sten Junij 1848 brak er eindelijk een allerhevigst oproer
uit; de Regerings-commissie, die geheel radeloos was, legde het
bewind neder, en de Nationale Vergadering bekleedde den Gene-
raal Cavaignac met een dictatoriaal gezag. Eerst na een ver-
woeden strijd van vijf dagen gelukte het dien wakkeren aanvoerder,
het oproer te dempen , en daardoor Frankrijk voor onafzienbare
ellende te bewaren. De hoofdleiders werden streng gestraft, en
krachtige maatregelen voor het vervolg genomen, terwijl Ca-
vaignac, die terstond na het volbrengen van zijne taak zijne
waardigheid had nedergelegd, op nieuw met de uitvoerende magt
bekleed werd.
In November was de nieuwe constitutie voltooid, en werd zij
plegtig afgekondigd. Daarbij was onder anderen bepaald, dat de
wetgevende magt bij eene Kamer van Afgevaardigden zou berus-
ten , dat ieder Franschman boven de 21 jaren regt had, tot de
verkiezing der volksvertegenwoordigers mede te werken, en dat
de uitvoerende magt zou opgedragen worden aan eenen President,
die eveneens door het volk, voor den tijd van vier jaren, zou ver-
kozen worden, en bij zijne aftreding niet terstond weder herkies-
baar zou zijn. Den lOden December had de keuze van eenen
President plaats; van de 1\ millioen stemmen, die uitgebragt
werden, vereenigden er zich IJ millioen op Cavaignac eri ruira
51 millioen op Lodewijk Napoleon Bonap.arte, die eenige
maanden te voren tot volksvertegenwoordiger was gekozen , en
wiens aanhangers de geestdrift van een groot gedeelte der natie
door de roemrijke herinneringen van het Keizerrijk hadden weten
op te wekken. Bovendien hadden eene groote menigte legitimis-
ten , Orleanisten en gematigde republikeinen, die het behoud der
orde en binnenlandsche rust wenschten, vóór Bonaparte gestemd,
opdat het aan de socialistische partij niet gelukken zou, een der
hunnen aan het hoofd van den staat te brengen. Velen van deze
laatsten eindelijk, die'wel inzagen, dat óf Bonaparte óf Ca-
vaignac de meerderheid van stemmen zou verkrijgen, hadden
hunne stem op den eerste uitgebragt, uit haat tegen Cavaignac,
die het socialistische oproer in Junij met zooveel veerkracht had
onderdrukt, en naderhand hunne woelingen zoo krachtig had te
keer gegaan.
Den 20sten December 1848 aanvaardde Bonaparte het gezag,
en het bleek al zeer spoedig, dat zij, die hem naar den uitslag
zyner onbezonnen ondernemingen in Straatsburg en Boulogne (bl.
248) beoordeeld hadden, zich zeer hadden vergist. Aan eene
groote helderheid van inzigten in de bestaande toestanden en eene