Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-250
ongeregeldlieden plaats, die wel aanvankelijk door de troepen
werden gestild, doch den volgenden dag, in weerwil dat de Ko-
ning zijn ministerie ontsloeg, met verdubbelde woede hervat wer-
den. Het volk werd overal meester; en den 22sten Februarij
zag Lodewijk Philips, wien zelfs de troepen en de meerder-
heid der officieren ontrouw werden, geene andere uitkom.st dan
afstand te doen van den troon ten behoeve van zijnen kleinzoon,
den Graaf van Parijs. Ofschoon er nog velen waren, die op deze
wijze den monarchalen regeringsvorm wenschten te behouden,
kregen de Republikeinen de overhand; te midden van eene on-
uitsprekelijke verwarring, werd in de vergaderzaal der volksverte-
genwoordigers, onder het geschreeuw van gewapende opstande-
lingen , die binnen gedrongen waren , een Voorloopig Bewind in-
gesteld , van hetwelk de beroemde en welsprekende dichter La.-
martine een der meest invloedrijke leden was, en dat dadelijk
de Republiek afkondigde. Lodewijk Philips vlugtte met de
zijnen uit Parijs, en nam de wijk naar Eiifjcland , waar hij zijn
verblijf vestigde, en in 1850 overleed.
S 28. De Fransche Republiek , van de Februarij-omwenlelimj
tot aan de troonsbeklimming van Keizer Napoleon III.
Het jaar 1848 ging voor Frankrijk onder ontzettende woelingen
j en herhaalde opstanden voorbij. De arbeidende klasse, opgeruid
j door de Socialisten , vorderde dat de staat aan allen werk zou
I verschaffen , of hen bij gebrek aan werk ondersteunen. De ge-
heele maatschappelyke orde werd bedreigd; meer dan honderd-
duizend arbeiders uit alle oorden van Frankrijk vloeiden naar
Parijs, en vermeerderden de verwarring. De Nationale Verga-
dering , die door het algemeene stemregt was bijeengeroepen, en
wier taak het was, eene constitutie voor de Fransche Republiek
te ontwerpen, werd in Mei 1848 geopend. Daar het Voorloopig
Bewind nu het gezag nederlegde, benoemde de Vergadering eene
Regerings-commissie van vijf leden, om de leiding der zaken op
zich te nemen, totdat de inrigting van het bestuur door de con-
stitutie zou bepaald zijn. W^eldra echter was deze commissie niet
meer bestand tegen de steeds toenemende onlusten, aangestookt
door de Socialisten en de hevige Republikeinen , die de geheele
maatschappij met geweld wilden omverwerpen , en de roode of
bloedvlag voor hunne leus namen , van waar zij den naam van
roodp republikeinen ontvingen.