Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-248
en zich vijftien jaren lang door zijn heldenmoed en beleid wist
staande te houden. Eerst in 1847 werd aan zyn wanhopigen te-
genstand een einde gemaakt; hij moest zich gevangen geven, werd
naar Frankrijk gevoerd, en verkreeg eenige jaren later (1852) de
vergunning, zich te Broessa in Klein-Azië te vestigen.
Inmiddels bleef de ontevredenheid in Frankrijk steeds toene-
men. De legitimisten, meerendeels uit den ouden adel bestaande,
bleven den Burgerkoning, zoo als Lodewijk Philips genoemd
werd, als een overweldiger beschouwen, onttrokken zich aan alle
verkeer met het hof en aan alle staatsambten, en voerden in de
legilimistische dagbladen een onophoudelijken strijd tegen de han-
delingen van het bewind. De Republikeinen, die by het uitbreken
der .Tulij-revolutie op de herstelling van de republiek hadden gehoopt,
zetten hunne plannen in geheime vereenigingen voort, en werkten
voornamelijk op de lagere volksklasse, welke nog bovendien op
i het dwaalspoor werd gebragt door de zoogenaamde Socialisten en
Communisten, die door schoonschijnende redeneringen het volk
in den waan bragten, dat door eene geheele omverwerping van
den bestaanden toestand der maatschappij, een tydperk van alge-
meen geluk en eene gelijke verdeeling van bezittingen te verkrij-
gen was.
Van deze stemming der gemoederen meende Lodewijk Napo-
leon Bonaparte, de zoon van den gewezen Koning van Holland
(bl. 202) (1), gebruik te kunnen maken om zich tot Keizer te
doen uitroepen. Hy wist daartoe in Straatsburg een aanhang te
winnen, doch toen hij in 1836 daar verscheen, werd hij, by de
eerste poging tot opstand, met de zynen in hechtenis genomen.
Tot verbanning naar Amerika veroordeeld, ging hij in het vol-
gende jaar naar Zwitserland, en van daar n&d^v Engeland. In 1840
beproefde hij eenen tweeden aanslag; hij stak naar-BoifMj/ie over ;
doch ook ditmaal mislukte zijne onderneming. Hij werd nu tot
levenslange gevangenschap veroordeeld, en naar het kasteel van
Ham gebragt, vanwaar hij in 1846 ontsnapte.
In 1842 trof Lodewijk Philips een zware slag door den dood
van zijnen oudsten zoon, den algemeen beminden Hertog van
(1) Hij was de zoon vau Koning Lodewijk. Zijn oudste broeder was in
1807 te 's Gravenhage gestorven; do tweede was in 1831 iu een volksoploop te
Forti in den Kerkelijken Staat door de Pauselijke troepen doodgeschoten.
Daar de zoon van Keizer Napoleon (bl. 240) in 1832 was overleden, zou
Lodewijk Napoleon bi) een herstel van zijne dynastie, na den dood zijns
vaders, die in 1840 stierf, de naaste erfgenaam van denPransehen troon zijn.