Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-244
was uitgesloten. Dit voorstel werd, na veel tegenstand, die tot
bedenkelijke volksoploopen aanleiding gaf, in 1833 aangenomen.
Eene andere bron van onlusten was de toestand van Ierland,
dat sedert eeuwen niet veel beter dan als een wingewest behan-
deld werd. Bijna alle grondeigendommen op dat eiland zijn in
handen van Engelschen , die de rijke opbrengsten hunner lande-
rijen in Engeland en niet in Ierland verteeren, zoodat dit laatste
land zich onmogelijk tot een staat van bloei kan verheffen, en
het volk meer en meer verarmde, en daardoor tevens voortdu-
rend in beschaving terugging. Bij deze grieve der Ieren kwam
eene tweede van niet minder belang. In het Britsche rijk waren
sedert den val der Stu.\rts de Katholijken niet alleen van alle
staatsambten uitgesloten, maar zij mogten ook geene leden van
het Parlement zijn, zoodat, niettegenstaande de lersche bevolking
voor verre het grootste gedeelte Katholijk is, alle posten en be-
dieningen door Protestanten werden ingenomen, en geen enkel
Katholijk de belangen zijner geloofsgenooten in het Parlement kon
voorstaan.
Dit alles wekte in hooge mate de ontevredenheid op der Ieren
die in den bekwamen en weisprekenden Daniel O'Gonnel een
krachtigen voorstander hunner regten vonden. Aan zijne dringende
vertoogen, zoowel als aan de meer en meer toenemende gisting
in Ierland , gelukte het reeds in 1829, eene wet te doen aanne-
men, die aan de Katholijken gelijke staatkundige regten als aan
de Protestanten verzekerde, en van toen af bleef hij onvermoeid
streven naar de wegruiming der vele misbruiken, die de opbeu-
ring van Ierland in den weg stonden.
In 1837 stierf Willem IV en werd opgevolgd door Koningin
Victoria I (bl. 242), die in 1840 in het huwelijk trad met Prins
Albert van Saksen-Cobnrg, en door haar verstandig en gematigd
bestuur de liefde harer onderdanen in hooge mate verwierf (1).
In den toestand van Ierland kwam, deels door het aanstellen van
bekwame stadhouders, deels door het krachtdadig bedwingen van
oproerige bewegingen, eenige verbetering, doch de gevolgen van
een verkeerd bestuur van zoovele eeuwen konden niet in zoo kor-
ten tijd uit den weg geruimd worden , zoodat zelfs in onze dagen
die toestand verre van gunstig is te noemen.
De meer en meer toenemende armoede der lagere klasse baarde
(1) Prins Albebt , die zich de achting en toegenegenheid van het Engel-
sche volk door zijne voortreffelijke eigenschappen wist waardig te maken,
ovei'leed, algemeen betreurd den l lden December 1861 , zijne gemalin vier zo-
nen en vijf dochters nalatende.