Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
krachtig en doortastend karakter. RidderUjk en dapper van aard,
greep hij gretig ieder nieuw plan aan, waar hij zich roem en
voordeel van beloofde; maar miste gewoonlijk de noodige geest-
kracht om zijne ondernemingen tot een goed einde te brengen,
terwijl hij nog bovendien werd belemmerd door den verwarden
staat, waarin zich zijne geldmiddelen meestal bevonden.
Voor de binnenlandsche aangelegenheden van Duitschlaiid was
zijne regering daarentegen van groot belang. Om een einde te
maken aan de onophoudelyke twisten en veeten tusschen de vele
onafhankelijke vorsten en heeren en aan de voortdurende kwel-
lingen en vervolgingen, waaraan de burgers bloot stonden, en
die allernadeeligst waren voor de veiligheid en de welvaart van
het algemeen, schreef hij in het jaar 1495 een zoogenaamden
eeuwigen landvrede uit, en stelde een hoogste geregtshof, onder den
naam van rijkslmmergeregt in. Alle geschillen moesten door deze
regtbank worden beslist, terwijl het voortaan aan een iegelijk
verboden was, zich zei ven met geweld regt te verschaffen, of,
zoo als men het noemde, het vuislregt uit te oefenen. Boven-
dien verdeelde hy het rijk in tien onderdeelen, kreilsen genoemd,
en maakte zich ook door eene betere inrigting van het krijgswe-
zen verdienstelijk.
Maximiliaan was de eerste Keizer van Duitschland, die ter-
stond na zijne troonsbeklimming dien titel gevoerd had , welke
door zijne voorgangers niet werd aangenomen dan na hunne kroo-
ning door den Paus. Zijne opvolgers volgden zijn voorbeeld, en
voortaan werd de titel van Roomscli Koning (I deel, bl. 178) ge-
geven aan hem, die nog gedurende liet leven van den Keizer
tot zijn opvolger bestemd werd,
Maximiliaan stierf in Januarij 1519, en daar zijn eenige zoon
Philips de Schoone reeds in 1506 was overleden (bl. 16), volgde
zijn kleinzoon Kaeel hem in zijne erfstaten op.
§ 8. Naijver tusschen Karei V en Frans 1.
De Kerkhervorming.
De twee magtigste vorsten van Europa, Frans I, Koning van Frank-
rijk en Karel I, Koning van S^jawje (1), dongen na den dood van
Maximiliaan naar de keizerlijke waardigheid. De Hertog van
(1) In de Nederlanden voerde hij den nnam van Kaeel II, en later als
Duitsch Keizer dien van Karel T. Daar de keizerlijke waardigheid de
hoogste was, wordt liij gewoonlijk in de geschiedenis Kaeel V genoemd.