Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-242
der mannelijke nakomelingen na te laten. Zijne nicht Victoria,
de dochter van zijnen overleden broeder, den Hertog van Kenl,
volgde hem als naaste erfgenaam in het Britsche rijk op, doch
li in Hannover, waar de vrouwen van de regering zijn uitgesloten ,
werd de regering aanvaard door Ernst August, Hertog van
Cumberland, den oudsten zijner nog levende broeders, die ter-
stond de constitutie van het koningrijk ophief, doch eenige jaren
later aan de algemeene ontevredenheid , welke hij in het eerst
met gestrengheid en kracht onderdrukte, toegaf, en eene nieuwe
constitutie verleende, die meer met zijne inzigten overeenstemde
(1840).
In Oostenrijk, waai', ten gevolge der behoudende staatkunde
van Prins Metternich , van geene verandering of wijziging in
den regeringsvorm sprake was, stierf Keizer Frans I in 1835,
en liet de kroon na aan zijnen zoon Ferdinand I.
Zwitserland werd in dit tijdvak door binnenlandsche twisten
geteisterd, die zelfs tot eene scheuring van het verbond aan-
leiding gaven. Hier werd de godsdienst in het geschil over de
staatkunde gewikkeld , daar de liberalen den toenemenden invloed
der Katholijke geestelijkheid tegenwerkten, en deze nu door de
behoudende partij gesteund werd. De twist liep zoo hoog, dat
zeven Katholijke kantons zich in 1845 onderling tot een aanval-
lend en verdedigend verbond (So/irferiH/irf) vereenigden, waartegen
de Landdag een leger op de been bragt, dat binnen zeer korten
tijd de rust herstelde. Overal werden nu liberale regeringen aan-
gesteld , en de Sonderbnnd tot vergoeding der oorlogskosten ver-
oordeeld.
§ 26. Engeland, de Noordsche rijken en Nederland, van
1838 tot 1848.
Engeland bleef evenmin als de meeste staten van het vaste land
vrij van binnenlandsche onlusten, doch deze vloeiden grootendeels
uit andere oorzaken voort dan elders. Zij hadden niet zoozeer hun-
nen grond in een verlangen naar eene verandering in den bestaan-
den regeringsvorm, die sedert eeuwen in Engeland zeer vrijzinnig
was, als wel in den maat^chappelijken toestand, die veel te
wenschen overliet.
In geen land ter wereld is zooveel rijkdom als in Engeland,
regent als Geoege IV opgevolgd. Bij diens dood in 1830 , beklom zijn
broeder, Willem IV, den Britsehen troon.
I:'