Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-241
in het leven geroepen , vonden zoowel hevige bestrijders onder de
aanhangers van het onbeperkte gezag der vorsten, als warme
voorstanders onder de meerderheid der natie. Zelfs de meest be-
zadigden onder de laatsten waren van oordeel, dat het algem.een
belang medebragt, dat de verouderde regeringsvormen gewijzigd
werden, en dat, bij de toenemende beschaving en verlichting, aan
de natie het regt toekwam om door hare vertegenwoordigers deel
te nemen aan het bestuur, hetgeen haar bovendien was toege-
zegd in de dagen toen zij, op de roepstem der vorsten, te wapen
snelde om de Franschen te bestrijden. De meest bezadigde en
ernstige voorstellen echter der gematigden , zoowel als de bui-
tensporige eischen der overdreven voorstanders van de nieuwe
begi'ippen, die door hevige en oproerige middelen allerlei onuit-
voerbare plannen tot omverwerping van het bestaande en hervor-
ming der maatschappij wilden verwezenlijken, stuitten af op den
tegenstand der regeringen, die, op aansporing vooral van Oosten-
rijk en Pruissen, de publieke meening met geweld onderdrukten,
in plaats van haar met verstand te leiden. Wel werden in ver-
scheidene staten , als Brunswijk , Saksen , Hessen-Kassei enz., ten
gevolge van oproerige bewegingen , constitutiën of verbeteringen
in de staatsregeling ingevoerd, maar die gedeeltelijke hervormin-
gen voldeden niet aan de meerderheid van de natie. De wensch
naar eene geheele verandering in het bestuur van het Duitsche
Verbond werd meer en meer algemeen; men verlangde eene naau-
were aaneensluiting en verbinding tusschen de onderscheidene
deelen van het gemeenschappelijke Duitsche 'vaderland, en in
plaats van de weinig beteekenende Bondsvergadering te Frankfort,
die alleen uit gevolmagtigden van de vorsten bestond, wenschte
men een Duitsch Parlement, zamengesteld uit een Hoogerhuis,
waarin de vorsten , en een Lagerhuis, waai'in het volk door hvume
afgevaardigden vertegenwoordigd werden.
In 1840 stierf Koning Frederik Willem III van Pruissen, en
werd opgevolgd door zijnen zoon Frederik Willem IV, een vorst,
die aan groote gaven van geest en verstand, een weifelend karak-
ter paarde, die met eigenzinnigheid aan zijne eigene denkbeelden
gehecht, nu eens uit vrijen wil hervormingen beloofde, dan we-
der , door tegenovergestelde denkbeelden beheerscht, de verwach-
tingen zijner onderdanen teleurstelde.
In Hatmover ging in 1837 de regering insgelijks in andere han-
den over, toen Koning AVillem IV van Engeland (1) stierf zon-
(1) Geokge III (bl. 21-1) was in 1820 gestorven, en door den Prins-
II. 16