Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-240
opgevuld, duizende vlugtelingen zwierven in het buitenland. Te-
gelijkertijd vormden zich eene menigte geheime genootschappen,
waaronder één, het Jomje Italië genoemd, voornamelijk bestuurd
door den hevigen volksleider Mazzini , zijne vertakkingen over
het geheele schiereiland uitbreidde, en het tot stand brengen van
één eenig Italië, onder een republikeinschen regeringsvorm, en
met Some tot hoofdstad, ten doel had.
In 1846 werd de hoop der voorstanders van meer vrijzinnige
regeringsbeginselen verlevendigd, toen Pius IX den Pauselijken
stoel beklom, en terstond verscheidene algemeen gewenschte her-
vormingen in het bestuur van den Kerkelijken Staat invoerde.
De algemeene geestdrift, die hierdoor ontstond, drong de meeste
regeringen van Italië, eenigermate aan den volkswensch gehoor
te geven, en zoo verkregen Napels, Sardinië, Toscane en de Ker-
kelijke Staat in het begin van 1848 min of meer liberale consti-
tutiën.
Daarmede kwam echter aan de woelingen nog geen einde; het
Jonge Italië zette in het geheim zijne republikeinsche plannen
voort, zoodat Oostenrijk, dat in zijne Italiaansche landen van geene
vrijzinnige wijzigingen in den regeringsvorm wilde weten , zich
gereed maakte, weder in Italië tusschenbeide te komen, toen de
gewigtige gebeurtenissen, die in Frankrijk voorvielen, plotseling
eene geheele verandering te weeg bragten.
Intusschen was Maria Louisa, de weduwe van Keizer Napo-
leon (bi. 219) in 1847 overleden, en ten gevolge van vroeger
gemaakte bepalingen , in het Hertogdom Parma opgevolgd door
Karel Lodewijk van Bourbon (1).
§ 25. Duitschland en Zwitserland lol aan het jaar 1848.
Terwijl de in de vorige paragraaf vermelde gebeurtenissen in
het zuiden van Europa voorvielen, was het in Duitschland verre
van rustig. De nieuwe denkbeelden, door de Fransche revolutie
I'
(1) Kakel Lodewijk van botrbboir was de zoon vau den vroegeren Ko-
ning van Etrurië (bl. 196), welk land in 1808 bij Frankrijk was ingelijfd
(bl. 207), en in 1814 als Groothertogdom Toscane was hersteld (bl. 221). De
zoon van Keizer ïfapoleon en Mabia Loüisa (bl. 212), die na 1815 aan het
Oostenrijksche Hof was opgevoed, en in 1818 van zijnen grootvader, Keizer
Fbans I, den titel van llertog van Meichstadt had verkregen, was in 1832
aan do tering gestorven.