Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-239
en de regering zelve had aanvaard , in het huwelijk met haren neef
Frans, een zoon van den jongeren broeder van Don Carlos. Deze
laatste week naar Frankrijk, en stierf in 1855 te Triest, nadat
hij van zijne aanspraken op den Spaanschen troon afstand had
gedaan ten behoeve van zijnen oudsten zoon, den graaf van Mon-
temolin.
In hetzelfde tijdvak werd ook Portugat, waar zoo als vroeger
(bl. 231) gezegd is. Don Miguel zich met geweld van den troon
badmeester gemaakt, het tooneel van langdurige binnenlandsche
onlusten. Keizer Pedro van Brazilië, die ten gevolge van voort-
durende oproerige bewegingen in 1831 afstand deed van den Bra-
ziliaanschen troon ten behoeve van zijn zoon, besloot de regten
van zyne dochter Maria da Gloria tegen -Do?i Miguel te verde-
digen. Hij verzamelde in Engeland en Frankrijk eenige troepen,
waarmede hij in 1832 in Portugal landde , en den strijd tegen i)o»
Miguel begon, die, na twee jaren, te zynen voordeele beslist
werd. Don Miguel deed afstand van den Portugeeschen troon, en
begaf zich in het buitenland (1); Pedro nam het bestuur in han-
den voor zijne nog minderj arige dochter, die, toen hij eenige
maanden later overleed, zelve de regering aanvaarde als Maria
II (1834), en kort daarna in bet huwelijk trad met den Hertog
van Leuchtenherg, den zoon van Eugenius de Beauiiarnais (bl. 219)
Twee maanden later weduwe geworden zijnde, hertrouwde zij in
183G met Prins Ferdinand van Saksen-Coburg.
De onlusten in Portugal bleven intusschen nog vele jaren voort-
duren; het volk was in verschillende partijen verdeeld, die her-
haalde oproeren verwekten, waardoor de binnenlandsche welvaart
natuurlijk zeer leed, en de toestand der geldmiddelen van het rijk
meer en meer verachterde.
Geen land van Europa was gedurende het tijdsverloop van 1830
tot 1848 meer aan binnenlandsche beroeringen ten prooi dan Italië.
De vorsten, door Oostenrijksche wapenen in hun verzet tegen de
eischen der liberale partij ondersteund, bezaten noch het vertrou-
wen noch de liefde hunner onderdanen, en weigerden ten stel-
ligste , meer vrijzinnige regeringsbeginselen in te voeren. Herhaalde
opstanden in den Kerkelijken Slaat, Modena, Parma, Napels, enz.
moesten telkens met geweld worden onderdrukt. De vervolgingen
duurden onophoudelyk voort, de kerkers waren met gevangenen
(1) Don miauet herriep kort daarna den gedanen afstand. Hij woont te-
genwoordig op het kasteel Bromhach in het Groothertogdom Baden.