Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-238
Ferdinand VII, die in 1829, na den dood zijner derde gemalin,
in het huwelijk getreden was met Maria Christina, dochter van
Frans I, Koning der Beide-Siciliën, had in 1830, kort voor de
geboorte van eene dochter, die den naam van Isabella ontving,
de wet op de troonsopvolging, waardoor de vrouwen van de re-
gering waren uitgesloten, veranderd, en daarna Isabella tot erf-
genaam van den troon verklaard (1). Hiertegen verzette zich de
oudste broeder des Konings, Don Carlos, die een sterken aan-
hang vond bij de voorstanders van het onbeperkt monarchaal ge-
zag en vooral bij de Katholijke geestelijkheid, die afkeerig van de
nieuwe denkbeelden , welke zich allerwege openbaarden , door den
invloed, dien zij op Don Carlos uitoefende, hare heerschappij op
het volk hoopte te herwinnen. Zoodra Ferdinand VII was over-
leden , en de driejarige Isabella II tot Koningin was uitgeroepen,
onder regentschap van hare moeder Maria Christina (1833), barstte
de burgeroorlog tusschen de Carlislen en de Christinas, zoo als de
beide partijen genoemd werden, met hevigheid los.
Maria Christina zocht haren steun bij de liberalen, en verleende,
ofschoon met tegenzin, in 1834 haren onderdanen eene constitutie,
waarbij aan de volksvertegenwoordiging, of Cortes, eenige beperkte
regten werden toegestaan, die echter eenige jaren later werden
uitgebreid. J
Zeven jaren lang duurde de strijd, waarbij vooral de Carlistische
aanvoerder Zümala Carreguy zich door zijne bekwaamheid en
heldenmoed uitstekenden roem verwierf, en aan de zijde der
Christina's de generaal Espartero zich bijzonder onderscheidde
Eindelyk behielden de Christino's de overhand, vooral door de on-
dersteuning van Frankrijk, Engeland en Portugal, waarmede
Maria Christina een viervoudig verbond had gesloten. In 1840
legde het overschot der Carlistische benden de wapenen neder.
Hiermede was evenwel de rust in het land niet hersteld; nog ja-
ren lang duurde de strijd tusschen de meer gemagtigde en de
overdreven liberale partijen, die zich beurtelings met geweld in de
elkander opvolgende ministeriën wisten te dringen. In 1846 trad
Isabella II, die drie jaren te voren meerderjarig verklaard was
(1) In vroegere eeuwen waren in Spanje de vrouwen tot de troonsopvolging
geregtigd , doch toen, ten gevolge van den Spaanschen Successie-oorlog, Phi-
lips V uit het huis van Sourlon de regering over Spanje had aanvaard (bl.
141), had hij de in FrauTcrijk geldende, zoogeiiaamde Salische wet, die uit de
5dè eeuw afkomstig was, en volgens welke alleen mannen den troon mogten
bekleeden, ook in Spanje ingevoerd (1710); deze wet werd door Feedikakb
VII ingetrokken, en het oude regt van opvolging hersteld.