Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-237
dood van Alexander, de troon beklommen werd door zijn broeder
Nicolaas (bl. 232), die over het algemeen van alle vrijzinnige
denkbeelden afkeerig, er blijkbaar naar streefde om de constitu-
tioneele bepalingen, waardoor zijn gezag beperkt was, buiten wer-
king te stellen, en Polen tot eene provincie van het Russische
rijk te maken. De algemeene ontevredenheid , aangewakkerd door
talrijke geheime genootschappen, nam in de volgende jaren meer
en meer toe, totdat eindelijk in November 1830 te Warschau een
opstand uitbarstte, waaraan weldra de geheele natie deelnam. De
Russische troepen werden gedwongen naar de grenzen te wijken,
en een voorloopig bewind werd ingesteld, dat terstond afgevaar-
digden aan den Keizer zond om op eene getrouwe uitvoering der
constitutie aan te dringen. Daar deze echter eene onvoorwaarde-
lijke onderwerping aan zijn gezag eischte, kreeg de partij, die
voor de geheele onafhankelijkheid van Po/e« ijverde, de overhand,
en in de eerste dagen van het jaar 1831 werd het Russische kei-
zershuis vervallen verklaard van den Poolschen troon. Dit had een
bloedigen oorlog ten gevolge, waarin de Polen met heldenmoed
voor hunne vrijheid streden, maar in weerwil daarvan niet tegen
de Russische overmagt bestand waren. Daarenboven kwamen de
oude gebreken, die vroeger den ondergang van het rijk hadden
bewerkt, weder te voorschijn : partijhaat en onderlinge tweedragt
verdeelden de aanvoerders, en maakte de uitstekende dapperheid
van het volk nutteloos. In September 1831 viel Warschau na een
moorddadig gevecht van twee dagen den Russen in handen, en nog
eer het jaar ten einde was, waren de laatste overblijfselen van
het Poolsche leger genoodzaakt de wapenen neder te leggen. Polen
werd nu in 1832 bij het Russische rijk ingelijfd, en de voornaam-
ste hoofden van den opstand met verbanning gestraft. Duizende
Polen verlieten hun vaderland; de rust werd door strenge maat-
regelen gehandhaafd, maar de hoop, dat eenmaal de nationale
onafhankelijkheid zou worden hersteld , bleef in de harten van het
volk voortleven. _
§ 24. Spanje, Porlugal en llalië, van 1830 lol 1848.
In Spanje, waar het onbeperkte gezag van Ferdinand VII in
1823 door de gewapende tusschenkomst van Frankrijk hersteld
was (M. 230), brak na den dood van dien vorst (1833) een oorlog
over de troonsopvolging uit, die met hevige verbittering van weers-
zijden gevoerd werd.