Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-242
(
i land, waar lüj eenigen tijd zijn verblijf hield, en stierf in 1836
i! in Illyrië (1).
De kroon werd nu opgedragen aan den Hertog van Orleans,
I die den 9den Augustus 1830 den eed op de eenigzins gewijzigde
constitutie aflegde, en als Lodewijk Philips, Koning der Fran-
■j sehen, de regering aanvaardde.
I De zoogenaamde Julij-omwenteling in Parijs gaf, nog eer de
j maand Augustus ten einde was, het sein tot een opstand in België,
; waar sedert lang eene bedenkelijke gisting had geheerscht. Daar
;[ de oorzaken van dien opstand, de daaruit voortgevloeide omwen-
t teling, de oprigting van het Koningrijk België, waar Prins Leo-
pold van Sali sen-Coburg , die in het vorige jaar de kroon van Orie-
ii kenland had afgeslagen (bl. 233), ten troon verheven werd (4 Junij
, 1831), en de kort daarop gevolgde Tiendaagsche Veldtogt in de
i geschiedenis van ons vaderland meer omstandig worden beschre-
; ■ ven, worden deze hoofdfeilen hier alleen , zonder verdere ontwikke-
'ï keling hunner nadere bijzonderheden , aangegeven.
§ 23. Opstand der Polen tegen Rusland.
Volgens de besluiten van het Weener Congres was het Hertog-
dom Warschau, met uitzondering der provincie Posen, die bij
Pruissen gevoegd werd, tot een koningrijk i'o/cH verheven (bl. 220),
waarover Keizer Alexander I als constitutioneel Koning het bewind
aanvaardde. Hoezeer zijn bestuur, vooral in de eerste jaren, de
stoffelijke welvaart vermeerderde, en handel en nijverheid begonnen
te bloeijen, bleven de Polen afkeerig van de vreemde heerschappij,
waaronder men hen had gesteld. De herinnering aan de groot-
heid van hun vaderland in vroegere eeuwen en aan hunne nati-
onale onafiiankelijkheid, waarvan zij bij de verdeeling van het rijk
ji op de meest wederregtelijke wijze waren beroofd geworden, bleef
;; bestaan in de gemoederen der geheele natie, en hield het verlan-
gen naar het herkrijgen harer zelfstandigheid voortdurend leven-
dig. Deze stemming vermeerderde nog, toen in 1825, bij den
(1) De Hertog van AuaocLÊME stierf in 1844. De Keviog van Bordeaux,
die door de voorstanders vau liet wettig erfregt der Boubbons (de legiti-
misten) als Koning van FranirijJc onder den naam vau Hekdeik V, erkend
wordt, en zijne aanspraken op den Franschen troon niet heeft opgegeven,
woont tegenwoordig onder den naam van Oraaf van Chamhord in Oostenrijk.
Hij is gehuwd met eene Oostenrijksche Prinses, doch heeft geene kinderen.