Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-235
met meerderheid van s,temmen verklaarde, dat de ministers het
vertrouwen der natie niet bezaten, waarop Karel X de kamer
ontbond (Mei 1830).
Tezelfdertijd zocht de regering de openbare meening van de
staatszaken af te leiden door in April den oorlog te verklaren aan
den Dey van Algiers, die den Franschen Consul zwaar beleedigd
had , en hardnekkig weigerde, daarvoor de gevorderde voldoening
te geven. Men hoopte zoodoende de Fransche natie, die zoozeer
op krijgsroem gesteld is, voor zich in te nemen; maar te ver-
geefs. Wel werd de oorlog met voorspoed gevoerd en de stad
Algiers, den 4den .lulij 1830, ingenomen, doch de vijandige stem-
ming van het volk veranderde niet. De verkiezingen, die tot
het zamenstellen van eene nieuwe Kamer waren uitgeschreven ,
hadden ten uitslag, dat de meerderheid der volksvertegenwoordi-
ging uit tegenstanders van het bewind bestond. In plaats van
zich nu naar de wenschen zijner onderdanen te voegen , besloot
Karel X zijn gezag door eene daad van willekeur te handhaven.
Den 26sten Julij 1830 vaardigde hij eenige besluiten {ordonnantiën)
uit, waarbij de Kamer der Afgevaardigden ontbonden, de vrijheid
van drukpers vernietigd, en eene nieuwe kieswet vastgesteld
werd. Deze onverwachte maatregel, waardoor inbreuk werd ge-
maakt op de grondwet, had de uitbarsting van een opstand in
Parijs ten gevolge, die binnen vier en twintig uren zulk eene
uitbreiding verkreeg, dat het geringe aantal troepen niet in staat
was de rust te herstellen. Er werd een voorloopig bewind ge-
vormd, dat aan Lodewijk Philips, Hertog van Orleans, de
waardigheid van Algemeen Stedehouder des Ryks opdroeg (1).
Den 29sten Julij herriep Karel X de ordonnantiën, en ontsloeg
het gehate ministerie, maar het was te laat, en toen hij vier
dagen later, even als de Hertog van Angoulême , afstand deed
van de regering ten behoeve van zijnen kleinzoon , den Hertog
van Bordeaux, weigerde het voorloopig bewind dezen als Koning
te erkennen. Hij nam hierop met de zijnen de wyk naar Etige-
(1) Lodewijk Philips was de zoon van den Hertog van Orleans, die
zieh in de revolutie, onder den naam van Eoalité berucht maakte (bl. 184).
Hij had in den eersten oorlog der Republiek in de gelederen der Franschen
gestreden , verliet daarna Frankrijlc, reisde verscheidene jaren in Furopa en
AmeriTca rond, gaf zelfs eenigen tijd, onder een aangenomen naam, les als on-
derwijzer, en keerde, na zieh met den ouderen tak der Bourbons verzoend
te hebben, met hen naar Franhrijtc terug. Ofschoon hij geen deel aan de
staatkundige verwikkelingen nam, keurde hij de reactionaire handelwijze van
de regering ten hoogste af.