Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
ter bestaan, en deze nam eindelijk zoodanig toe, dat in bet jaar
1520 in Castilië een opstand uitbarstte, die een korten doch he-
vigen burgeroorlog ten gevolge had. Karel, die kort te voren
(bl. 19) na den dood van zijnen grootvader Maximiliaan tot Kei-
zer van Duitscliland was verkozen, bevond zich toen in laatstge-
noemd rijk, en keerde in 1522, nadat de opstand door de ko-
ninklijke troepen onderdrukt was, naar Spanje terug, en her-
stelde de rust. in het rijk.
§ 7 Regering van Keizer Maximiliaan.
Maximiliaan I, van wiens inmenging in de Italiaansche aange-
legenheden hierboven reeds gesproken is, was zijnen vader Fre-
derik III (I. deel, bl. 210) in het jaar 1493 in de regering van
het Aartshertogdom Oostenrijk en op den Duitschen troon opge-
volgd. Bovendien waren de Nederlandsche gewesten in 1477 door
zijn huwelijk met Maria van Bourgondië (I. deel, bl. 215) in zijn
geslacht overgegaan.
Deze laatste bezitting baarde hem veel onrust. De krachtig
ontwikkelde volksgeest in de vrijheidlievende Vlaamsche steden,
die met geweld hunne regten en vaak ook hunne overdreven
eischen tegen hem deden gelden, de onderlinge tweedragt der
Hoeksche en Kabeljaauwsche partijen , de opstand van het Kaas-
en Broodvolk , — dat alles dwong hem vijftien jaren lang (1477—
1492) tot telkens herhaalde maatregelen om zijn gezag te hand-
haven (1).
Wat zijn buitenlandsch bestuur aangaat, dit bragt over het
algemeen üuitschland weinig voordeel aan, zoo als reeds gebleken
is uit hetgeen omtrent zijne oorlogen in Italië en met Frankrijk
gezegd is.
Een strijd, dien hij in 1499 met Zwitserland voerde, dat zich
sedert ongeveer twee eeuwen als eene onafhankelijke republiek
beschouwde (1. deel bl. 190), en dat hij dwingen wilde, zich we-
der als een onderdeel van het Duitsche rijk onder zijn gezag te
stellen, eindigde geheel ten zijnen nadeele , zoodat hij nog in
datzelfde jaar tot den vrede te Bazel gedwongen werd, waarbij
de onafhankelijkheid der Zwitsers van het Duitsche rijk bevestigd,
hoewel niet openlijk erkend werd.
Over het algemeen was Maximiliaan geen vorst van een
(1) Zie hieromtrent meer uitvoerige bijzonderheden in de Handleiditig tot
de Icennis der vadertandsche geschiedenis, II. tijdperk, §§ 8 en 9.