Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-233
bond tusschen Engeland en Rusland tot stand te brengen, met
liet doel om het zuidelijk gedeelte van Turkije, onder den naam
van Griekenland tot een zelfstandigen staat te maken. Frankrijk,
waar de openbare meening zich eveneens zeer ten gunste der
Grieken deed kennen, trad ook tot dit verbond toe.
Van toen af nam de zaak der Grieken eene gunstiger wending.
De Sultan sloeg alle voorstellen, die hem gedaan werden, hard-
nekkig af, waarop Keizer Nicola.\s I in het begin van 1828 hem
den oorlog verklaarde en een leger naar Turkije zond. Kortte vo-
ren had de vloot der drie verbondene mogendheden bij Navarino (1)
eene schitterende overwinning op de Tarksche vloot behaald, en
haar nagenoeg geheel vernietigd (Oct. 1827). De dreigende nade-
ring van het Russische leger, dat door een stouten togt over den
Balkan in het hart van Turkije doordrong en op Konstantinopel
aanrukte, en de voordeelen door een Fransch hulpkorps in de
Peloponnesus behaald, hadden eindelijk in 1829 het sluiten van
den vrede te Adrianopel tusschen Rusland en Turkije ten gevolge,
waarbij de onafhankelijkheid der Grieken erkend werd.
De mogendheden hadden bepaald, dat Griekenland, aan hetwelk
ongeveer de uitgebreidheid werd gegeven, welke het tegenwoordig
nog heeft, eene monarchale staat zou zijn, die aan Tui-kije eene
jaarlijksche schatting zou betalen, en droegen nu de kroon op aan
Prins Leopold van Saksen-Coburg , den schoonzoon van Koning
George IV van Engeland {1), die haar evenwel, na eenige onder-
handelingen, afsloeg. Griekenland bleef nu eenigen tijd onder een
voorloopig bewind, totdat in 1832 de Beijersche Prins Otto tot
Koning werd benoemd, en onder den naam van Otto I den
troon beklom.
§ 22. Frankrijk tot aan de Jnlij-omvjentelin'j. Opstand
in België.
In Frankrijk, waar de dynastie der Bourbons in 1815 weder
op den troon hersteld was, kreeg de partij van het behoud, of
liever die van den teruggang (de réaclionairen), al zeer .spoedig
een grooten invloed. Lodewijk XVIII zelf was opregt gezind om
het welzijn van zijn volk te bevorderen, en was verstandig ge-
noeg om spoedig in te zien, dat het terugkeeren tot het regerings-
(1) Navarino ligt aan de Z.-W.kust van Morea.
(2) Zijne gemalin, Prinses Chaelotte , het eenig kind van Geoe&e IV,
was reeds in 1817 overleden.