Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-232
derd, doordien de belvwame en stoutmoedige Meiiemed Ali ,
Paella van Egypte, zich tot Onderkoning van dat land had weten
te doen verheffen, en nagenoeg een onafhankelyk bewind voerde.
De toenemende verzwakking van het rijk maakte eindelijk bij de
Grieken de hoop levendig, dat zij hunne vrijheid zouden kunnen
herwinnen. In het jaar 1821 brak in het noorden van Turkije
een opstand uit, die weldra eene groote uitgebreidheid verkreeg,
en voornamelijk de bewoners van het schiereiland 31orea en van
de eilanden van den Griekschen Archipel onder de wapenen bragt.
Een geweldige oorlog, die vooral van de zijde der Turken met ont-
zettende gruwelen gepaard ging, was het gevolg. Acht jaren
lang hielden de Grieken, met bewonderenswaai'digen heldenmoed,
Ü den strijd tegen de overmagt vol, en verwierven zich het mede-
S gevoel der volken van Europa- Van alle kanten werd hun onder-
I steuniug in geld toegezonden , en eene menigte vrijwilligers stroom-
' de toe om aan den strijd van de vrijheid en de beschaving te-
gen onderdrukking en barbaarschheid deel te nemen. Te vergeefs
evenwel hoopten zij op de ondersteuning der vorsten, daar deze den
' Griekschen opstand op ééne lijn stelden met de oproerige bewe-
gingen in Spanje, Portugal en Italië, en hunnen bijstand weigerden
aan eene zaak, die zij niet als een regtmatig verzet tegen onlij-
delijke dwingelandij, maar als eene miskenning der regten van
een wettig vorst beschouwden.
Nadat de strijd vijf jaren geduurd had, en de Grielcen meer dan
eens, ook ten gevolge van onderlinge verdeeldheid, hunnen ge-
heelen ondergang nabij waren geweest, besloten Engeland, Rus-
land en Frankrijk zich hunne zaak aan te trekken (1826).
Keizer Alex.\nder was in 1825 gestorven en opgevolgd door
zijnen tweeden broeder Nicola.\s I (1), die ten opzigte van Twr/fye
eene andere gedragslijn volgde dan zyn voorganger, en van den
Sultan het ophouden van de gruwzame vervolging der Christenen
en waarborgen voor hunne veiligheid in de toekomst vorderde.
Door deze staatkunde, die wanneer zij met kracht wierd volge-
houden, aan Rusland een groot overwigt in het Oosten zou kunnen
geven, werd de ijverzucht der Engelschen opgewekt, die den Rus-
sischen invloed niet te zeer wilden doen toenemen. Daardoor gelukte
het aan George Canning, den bekwamen Minister van Koning Ge-
orge IV, die sedert 1822 aan het hoofd van het ministerie stonden
den Grieken steeds zeer genegen was geweest, in 1820 een ver-
ft) Zijn oudere broeder Cokstaktijn had reeds vroeger afstand van zijn
regt op de troonsopvolging gedaan.