Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-228
gere orde van zaken als hoogst verderfelijk beschouwd en met
kracht tegengewerkt werd.
De Fransche omwenteling had, in weerwil van de gruwelen,
waarmede zij was bezoedeld geworden, en van de bloedige en
verwoestende oorlogen, waartoe zij aanleiding had gegeven, groote
en nuttige gevolgen, niet alleen voor Frankrijk, maar ook voor ge-
heel Europa gehad. Eene menigte misbruiken, die deels een ge-
volg waren van het regeringstelsel, zooals het zich algemeen uit
den middeleeuvvschen toestand had ontwikkeld, deels door toe.
nemende verbastering en zedebederf waren ingeslopen, waren met
geweld te keer gegaan en vernietigd. De stellingen , dat alle men-
schen gelijk moeten zijn voor de wet: dat geene bevoorregte stan-
den geregtigd zijn om, vrij van het opbrengen van belastingen,
ten kosten te leven van de groote menigte, die door hare nijver-
heid hoofdzakelijk de maatschappij in stand houdt: dat niet de
geboorte maar de bekwaamheid regt geeft tot het bekleeden der
staatsambten en bedieningen, en dat de natie regt heeft om door
hare vertegenwoordigers mede te werken tot het vaststellen van
wetten en het regelen harer belangen, — dat alles waren begin-
selen , die zich langzamerhand, b'y de toeneming van verlichting
en beschaving, hadden ontwikkeld, en waarvan men nu, bij het
herstel van den vrede, algemeene toepassing verlangde. Het is
evenwel natuurlijk, dat die denkbeelden ook van onderscheidene
kanten grooten tegenstand ondervonden. Zij, die bij den vorigen
staat van zaken bevoorregt waren, zagen daarin eene verkorting
van hunne regten , en wilden van geene verandering hooren,
waardoor hun vroegere invloed en magt verloren zouden gaan. De
vorsten waren over het algemeen ongeneigd hunne magt te ver-
korten door hunne onderdanen deel te doen nemen aan de rege-
ring , welke zij en hunne voorgangers weinig of niet beperkt had-
den uitgeoefend, en zoo vormde zich langzamerhand een krachtig
verzet tegen de eischen van het volk, dat in pas verloopen jaren
met geestdrift de zaak zijner vorsten had omhelsd , en goed en
bloed vrijwillig had opgeofferd in den geweldigen strijd tegen de
overheersching van den Franschen Keizer. Dientengevolge ont-
stonden in Europa twee tegenstrijdige partijen : de eene, de partij
der Liberalen, drong aan op de vervulling van de belofte, welke
bijna alle vorsten hadden afgelegd toen zij hunne volken tot her-
stel van hunne heerschappij te wapen riepen , dat zy eene consti-
tutie, of grondwet, zouden verleenen , waarbij de regten en vrijhe-
den hunner onderdanen in overeenstemming met den geest des
tijds werden gewaarborgd: de andere, de partij van het behoud ,