Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-227
Spanjaarden als de Kreolen, zich voor den verdreven Koning Fer-
dinand VII, en van deze omstandigheid maakten nu de Kreolen
gebruik om gelijkheid van regten met de Spanjaarden en deelne-
ming aan het bestuur te verlangen. Toen hun dit geweigerd
werd , braken er in 1810 allerwege opstanden uit: in Venezuela^
Nieuw - Granada, Buenos Atjres en Chili voerden de Kreolen een
eigen bestuur in, zonder zich evenwel van het moederland af te
scheuren. Toen evenwel de regering in Spanje, die den strijd voor
Ferdinand VII tegen Napoleon volhield, onverstandig genoeg was
om den Kreolen de door hen gevorderde regten te weigeren , ver-
klaarden de bovengenoemde staten zich onafhankelijk, en verzet-
ten zich met geweld tegen de Spanjaarden , die hen weder tot
onderwerping trachtten te brengen. Terwijl de strijd hierover met
afwisselende kans werd gevoerd, werd Ferdinand VII door den
val van Napoleon op den troon hersteld (1814). Hij beloofde eene
algemeene vergiffenis aan allen, die zich onvoorwaardelijk onder-
wierpen , maar de volksplanters verlangden de erkenning van hunne
regten en tevens de opheffing van eene menigte bepalingen, waar-
door de vrije ontwikkeling van hunne nijverheid en van hunnen
handel belemmerd werd. In plaats van hierin te bewilligen, zond
Ferdinand een leger naar Amerika, om zijn gezag met geweld te
herstellen (1815) , waardoor een langdurige oorlog uitbrak, in
welken de bekwame en vrijheidlievende AVeoo/, Simon Bolivar, de
aanvoerder en bevrijder zyner landgenooten werd , en die na ver-
loop van 20 jaren voor Spanje het verlies van al zijne volkplan-
tingen op het vaste land van Amerika ten gevolge had.
Brazilië, de gewigtigste volkplanting der Portugezen, nam zeer
in bloei toe, vooral nadat de Prins-regent, door de Franschen
uit Portugal verdreven (bl. 207), zynen zetel in de hoofdstad Bio-
Janeiro gevestigd had.
§ 19. Inwendige loesland der Europeesche slalen in de eerste
jaren na den val van Napoleon.
De val en de verbanning van Napoleon in 1815 had het her-
stel van den vrede in Europa ten gevolge, en daarmede was een
nieuw tijdvak geopend, waarin de onderlinge vrede tusschen de
verschillende volken verscheidene jaren bewaard bleef. De inwen-
dige toestand van de meeste staten was daarentegen verre van
rustig, daar zich allengs ten aanzien van de regten en vryheden
van de menschen in het algemeen eene nieuwe rigting van denk-
beelden had geopenbaard, welke door de voorstanders van de vroe-