Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
22()
zich langzamerhand in Europa meer en meer stemmen deden
hooren tegen den onmenschelijken slavenhandel, en er zich in
Engeland zelfs eene maatschappij vormde, die zich de afschaffing
daarvan ten doel stelde, en door volhardende pogingen het zoo
ver wist te brengen, dat het Parlement in 1807 eene wet uit-
vaardigde , waarbij de slavenhandel verboden werd. Ook in Frank-
rijk kwam men, bij de heerschende begrippen over de regten en
de vrijheid van den mensch, tegen dit afschuwelijk gebruik op.
Ten gevolge van het een en ander braken er onder de Neger-
slaven , vooral in de Fransche West-Indische koloniën, herhaaldelijk
opstanden uit. De belangrijkste daarvan was die op het eiland
St. Domitigo (bl. 177), waarvan ook het oostelijke gedeelte in 1795
door Spanje aan Frankrijk was afgestaan, en waar de Neger,
Toussaixt-Louverture , een grooten aanhang onder zijne stam-
genooten vond, en in 1801 het eiland, aan hetwelk hij den ouden
naam van Haïti (bl. 4) teruggaf, voor vry en onafhankelijk ver-
klaarde. In 1802 door een sterk leger, hetwelk de Eerste Consul
derwaarts zond, verslagen, werd hij naar Frankrijk gevoerd, waar
hij in het volgende jaar stierf. Kort daarna kwamen de Negers
weder in opstand; één hunner, de onbeschaafde en bloeddorstige
Dessalines, nam in 1804, als Jaques I, den titel van Keizer van
Haïti, en werd, toen hij twee jaren later vermoord was geworden,
in het bestuur opgevolgd door den neger Christophe , die zich
in 1811, als Henri I, tot erfelijk Koning van Haïti verhief.
In de uitgebreide Spaansche koloniën van Middel- en Zuid-
Amerika, die in vier Onder-koningrijken (1), en eerst in acht en
daarna in zes Kapitein-generaalschappen (2) verdeeld waren, braken
eveneens onlusten uit, doch van eenen anderen aard. Hier waren
het de Kreolen, dat zijn blanken van Spaansche afkomst doch in
Amerika geboren, die in opstand kwamen tegen de geboren
Spanjaarden, welke zich uitsluitend het regt aanmatigden orn
ambten en bedieningen te bekleeden, en zich ten koste der Kre-
olen verrijkten. Reeds ten tijde van den Amerikaanschen vrij-
heidsoorlog, waarbij de Engelsche kolonisten hunne regten tegen-
over het moederland handhaafden, was de zucht der Kreolen naar
meerdere vry beid aangewakkerd, zonder dat zij toen onmiddellijke
pogingen tot verkrijging daarvan hadden aangewend.
Toen evenwel in 1808 het huis van Bourbon van den Spaan-
schen troon werd verjaagd, verklaarden alle kolonisten, zoowel de
(1) Mexico, Peru, Nieum-Granada, en Rio de la Plata.
(2) Nienw-Mexico, Guatemala, Chili, Caraccas, Cuba en Porto-Rico.