Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-224
Prins Willem van Oranje, de oudste zoon van Koning Wil-
lem I, met heldenmoed den strijd tegen de groote overmagt
volhield , en daardoor aan Wellington den tijd gaf, zijne troe-
pen bijeen te trekken.
Den 18den Junij had de gedenkwaardige slag bij Waterloo
plaats. Het Engelsch-Nederlandsche leger, onder Wellington,
werd door Napoleon aangevallen, en hield het gevecht met
groote dapperheid vol, tot in den namiddag de komst van het
Pruissische leger op het slagveld den strijd besliste. Napoleon
werd volkomen geslagen, en vlugtte naar Parijs. Te vergeefs
zocht hij hier de volksvertegenwoordiging tot nieuwen wederstand
aan te sporen; men was zijn bestuur moede, en eischte dat hij
de kroon zou nederleggen, waaraan hij den 22sten Junij voldeed
door eenen afstand ten behoeve van zijnen zoon. Toen daarop
de overwinnende vijand ten tweeden male vóór Parijs verscheen ,
ging hij naar Roc/iefort, met het voornemen om de wijk te ne-
men naar Amerika, hetgeen hem evenwel niet mogelijk was,
omdat de Engelsche schepen vóór de haven kruisten. Hij besloot
nu, zich aan de edelmoedigheid van de Engelschen toe te vertrou-
wen , en begaf zich aan boord van een hunner schepen , doch
werd terstond als gevangene beschouwd. Ten gevolge van eene
overeenkomst tusschen de verbondenen werd hij naar het eiland
St. Helena gevoerd, waar hij in 1821 overleed (1).
Lodewijk XVHI werd nu op den troon hersteld, en in No-
vember 1815 sloot Frankrijk met de overige mogendheden een
verdrag, dat de tweede vrede van Parijs genoemd wordt. Aan
Frankrijk werd een oorlogsbelasting van 700 millioen franken op-
gelegd , met bepaling dat de grenzen en eenige gewigtige vestin-
gen , gedurende ten hoogste vijf jaren, door een sterk leger der
bondgenooten zouden bezet blijven. De familie Bonaparte werd
voor altijd uit Frankrijk verbannen (2).
Kort daarna vond ook Murat een roemloos einde. Na den
val van Napoleox naar Corsika geweken, deed hij van daar een
onbezonnen inval in het Koningrijk Napels, werd gevangen geno-
(1) Aan de tweede kortstondige regering van Napoleoiï, van den 20sten
Maart, toen hij Farijs binnenrukte, tot den 28sten Junij, toen Lodewijk
XVIII het bewind weder aanvaardde, heeft men den naam van de honderd
dagen gegeven.
(2) Onder de vele verdragen , die toen tot regeling van den Europee.'ehen
toestand werden gesloten, behoort eene overeenkomst tusschen Rusland,
Oostenrijk en Pruissen, waarbij de Ionische eilanden (bl.2l2) tot eene Repu-
bliek werden verklaard onder bescherming van Engeland.