Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-223
hel besluil opvatle, zich weder van den troon meester te maken,
en het bleek al spoedig, dat hij zich in den geest, die in het
leger heerschte, niet bedrogen had. Zijn logt naar Parijs ge-
leek een zegetogt; overal kozen de troepen zyne zijde, en openden
de steden hem hare poorten. Den 20sten Maart trok hij de hoofd-
stad binnen, en nam weder bezit van den troon: Lodewijk XVIII
was met de zijnen naar Gent gevlugt.
Zoodra het berigt van Napoleons terugkomst te Weenen bekend
werd , verklaarden de verbonden mogendheden hem buiten de wet,
en besloten een leger van meer dan een millioen man op de been
te brengen, om de bepalingen van den vrede van Parijs (bl. 219)
te handhaven. IMurat daarentegen, die nog in voortdurende
onzekerheid was of de mogendheden hem de kroon van Napels
zouden doen behouden (bl. 221), voegde zich terstond aan de
zijde van den Keizer, stelde zich aan het hoofd van een leger ,
en riep de Italianen op om de Oostenrijkers te verjagen, en zich
onder hem tot een éénig koningrijk te vereenigen. Hij vond
evenwel den bijval niet, dien hij verwachtte, en werd weldra
door de Oostenrijkers geslagen, en gedwongen naar Frankrijk te
vlugten (Mei 1815). Ferdinand IV keerde nu naar Napels te-
rug , en aanvaardde als Ferdinand I , zooals hij zich voortaan
noemde, de regering over het Koningrijk der Heide Siciliën.
Inmiddels had Napoleon zich zooveel mogelyk gewapend, en
pogingen aangewend om, door beloften van eene meer vrijzinnige
regering, de natie, die grootendeels zijn vroeger despoliek bestuur
moede was, voor zijne belangen te winnen. Daar het echter
spoedig bleek, dat hij slechts gedeeltelijk en met weerzin hiertoe
overging, werden velen, zoowel daardoor als door de vrees voor
een mogelyken terugkeer der Bourbons, van eene krachtige me-
dewerking weerhouden, hetgeen zijne maatregelen zeer belem-
merde.
Van verschillende kanten rukten de verbondenen op Frankrijk
aan. Een sterk Oostenrijksch leger, onder bevel van Schwart-
zenberg naderde den Rijn; een Engelsch-Nederlandsch leger,
onder Wellingtok , en een Pruissisch, onder Blüciier, stonden
reeds in de Zuidelijke Nederlanden, toen de Keizer den 12den
Junij uit Parijs vertrok, en zich den 14den aan het hoofd zijner
troepen stelde, waarmede hij den volgenden dag de Nederlandsche
grenzen overtrok. Daarmede namen ook de vijandelijkheden ter-
stond een aanvang. Den 16den versloeg hy Blücher bij Ligny,
terwyl eene legerafdeeling, onder den Maarschalk Ney, een aanval
deed op de Engelsch-Nederlandsche troepen bij Qnatre-Bras, waar