Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-222
marken, als een onafhankelijk koningrijk aan den Koning van
Zweden.
§ 17. Terugkeer van Napoleon. De honderd dagen. Slag
van Waterloo. Het Heilig Verhond.
Do beraadslagingen van het Weener Congres waren nog verre
van geëindigd, en de onderscheidene punten van geschil hadden
langzamerhand zooveel tweespalt doen ontstaan , dat men met
reden vreesde voor het uitbreken van vijandelijkheden, toen de
eendragt op eens hersteld werd door de tijding, dat Napoleon
Elba verlaten had en in Frankrijk was geland (1 Maart 1815).
Een groot gedeelte der Fransche natie had de Bourbons met
weerzin of onverschilligheid zien terugkeeren. Het bleek boven-
dien al zeer spoedig, dat, zoo al niet Lodewijk XVHI zelf, dan
toch de Prinsen van zijn stamhuis, die meer dan twintig jaren
in het buitenland hadden doorgebragt en nu met behulp van
vreemde legers hersteld waren, niets liever wenschten dan alles
in Frankrijk weder terug te brengen tot den staat, waarin het
vóór het uitbreken der revolutie verkeerde. De teruggekeerde
emigranten, waaronder er vele waren, die de wapenen tegen hun
vaderland hadden gevoerd, deden al het mogelijke om ambten
en betrekkingen te verkrijgen, en weldra waren eene menigte
officiersplaatsen door hen bezet. Het tijdvak der Republiek en
van het Keizerrijk werd als hel ware uit de geschiedenis ge-
wischt, en alsof het slechts een zeker aantal jaren van voorbij-
gaande oproerigheid geweest ware, noemde Lodewijk XVHI hel
jaar zijner terugkomst het negentiende zyner regering. En toch
was dat tijdvak, in weerwil van de zware offers, die het had
gevorderd, voor de fiere en eerzuchtige Fransche natie een tijd-
vak geweest van roem en grootheid , waarin zij eerst de regten
van den mensch op de verouderde middeleeuwsche misbruiken
had doen zegevieren, en daarna de wet had gesteld aan Europa
en op alle .slagvelden overwinningen behaald. Dit gevoel was
het levendigste bij de wapenbroeders van den Keizer , die met
weerzin de plaats van den grooten veldheer, in wiens roem zij hadden
gedeeld , zagen ingenomen door een vorst, die niets krijgshaf-
tigs had, en die de oude keizerlijke garde, welke bij het volk
zoo hoog in eere stond, uil Parijs liet vertrekken en haar ver-
ving door lijfwachten en hoftroepen, met onbedreven edellieden aan
het hoofd.
Op deze stemming der gemoederen rekende Napoleon toen hij