Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-220
liet Comtat Venaissin dat vroeger tot den Kerkelijken S/aothadbe-
lioord (bl. 475). Etigeland gaf de koloniën terug, die het op
Frankrijk veroverd had, doch behield Malta (bl. 192), waarvan
zij zich in 1800 hadden meester gemaakt. Overigens werd be-
paald , dat de Europeesche aangelegenheden geregeld zouden wor-
den op een congres te Weenen.
§ 16. Het Congres te Weenen.
Het Congres werd den Isten November 1814 geopend, en gaf
aanleiding tot eene reeks van zeer ingewikkelde onderhandelin-
gen, waarvan hier alleen de uitslag in groote trekken kan wor-
den vermeld.
De indeeling van Europa werd, behoudens eenige minder ge-
wigtige bepalingen, in hoofdzaak aldus geregeld:
Rusland verkreeg het Hertogdom Warschau, dat vroeger door
Napoleon aan den Koning van Saksen gegeven was (bl. 203),
en nu lot een Koningrijk Polen werd verheven.
Oostenrijk stond de Zuidelijke Nederlanden af, en verkreeg daar-
voor de landen in Opper-Italië tusschen den Tessino, den Po en
de Jdriatische Zee,\ die tot een Lombardisch-Fenetiaansch Koning-
rijk werden verheven. Verder de Illijrische provinciën met Dal-
matië; terwijl Reijeren Tyrol teruggaf (bl. 200).
Pruissen kreeg het Duitsche grondgebied terug, dat het bij den
vrede van Tilsit verloren had, en daarenboven Zweedsch-Pommeren
(hl. 92). Daar het Hertogdom Warschau, dat bij de vroegere
verdeeling van Polen aan Pruissen was toegewezen, thans aan
Rusland kwam, eischte Frederik. Willem Hl, tot schadeloosstel-
ling daarvoor, het Koningrijk Saksen, hetwelk de bondgenooten in
in 1813 hadden veroverd. Dit gaf aanleiding tot hevige oneenig-
heden , die bijna het afbreken der onderhandelingen ten gevolge
hadden, tot men in eene schikking trad, waarby Pruissen in
hel bezit gesleld werd van de helft van dat koningrijk (de te-
genwoordige Pruissische provincie Sakseti), een gedeelte van het
Hertogdom Warschau (de tegenwoordige provincie Posen], West-
falen en de tegenwoordige Rijn-provincie, waartoe Gulik en Berg
(bl. 200) behooren.
Hannover, weder onder het bewind van den Koning van Groot-
Brittanje gekomen, werd lot een Koningrijk verheven, en verkreeg
Oost-Friesland, dat vroeger tol Pruissen behoorde (bl. 204).
De overige Duitsche staten werden ongeveer zoo zamengesteld
als zy tegenwoordig nog zijn. Hel Duitsche rijk werd niet her-