Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-219
vallen van den troon (2 April 1814). Tegelijk drong men van ve-
le kanten aan op het herstel van het stamhuis der Bourbons,
waartoe de verbondenen reeds hadden besloten, doch hetgeen zij
nu deden voorkomen als een gevolg van den algemeen uitge-
drukten wensch der Fransche natie.
Napoleov, niet in staat zich verder te verzetten, endoor
zoovele zijner vroegere aanhangers verlaten, trachtte nog door
onderhandelingen de kroon te redden voor zijnen zoon, doch te
vergeefs. Den lOden April 1814 deed hij te Fon;aitwblcaii afstand
van den troon van Frankrijk en lialië, en verkreeg het souverein
bezit van het eiland Elba, met behoud van den Keizerlijken titel, •
terwijl aan zijne gemalin Maria Louisa de Hertogdommen Par-
ma, Piacenza en Guaslalla werden afgestaan. Mij verliet Frank-
rijk , en stapte den 5den Mei op het eiland Elba aan land.
Zijn stiefzoon Eugenius, die zich intusschen roemryk in Italië
had staande gehouden, en de hoop koesterde, dat de mogend-
heden hem in het bezit van dat Koningrijk zouden laten, werd
genoodzaakt zijne waardigheid neder te leggen , waarop het ge-
heele land door den Keizer van Oostenrijk werd in bezit ge-
nomen.
Joachim Murat, Koning van Napels, had zich reeds in het
begin van 1814 tegen Napoleon verklaard, in de hoop om daar-
door zijnen troon te behouden, en een verbond met den Keizer
van Oostenrijk gesloten, waarbij deze hem het bezit van Napels
waarborgde, hoezeer hij daarna aan den oorlog tegen Frankrijk
op eene wijze deelnam, die het wantrouwen zijner bondgenooten
opwekte.
De Graaf van Provence, de oudste broeder van Louewijk XVI
werd nu onder den naam van Lodewijk XVHI als Koning er-
kend (1), keerde uit Engeland naar Frankrijk terug (4 Mei),
en gaf eenige weken later eene nieuwe staatsregeling, het Char-
ter {la Charte) genoemd , waarbij de vrijheden der natie tegen de
willekeur der vroegere Koningen werden beschermd.
Den 30sten Mei 1814 sloot Frankrijk te Parijs vrede met En-
geland , Rusland, Oostenrijk, Pruissen, Portugal en Zweden, waar-^
bij zich kort daarna ook Spanje voegde. Frankrijk werd daar-
bij met eene geringe wijziging teruggcbragt tot de grenzen, zoo-
als zij den Isten Januarij 1792 waren, doch behield Avigmm en
(l) De Bourhonsgczinden hielden den zoon van Lodi wijk XVI, die in
1795 in de gevnngenis overleden was, voor den wetligen Koning LoDEWi,rK
XVII.