Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-218
bij die der verbondenen; Denemarken werd door Bernadotte tot
den vrede gedwongen en moest Noorwegen aan Zweden afstaan,
waarvoor het Zweedscli-Pommeren in de plaats verkreeg , en in
de Nederlanden wierp men het Fransche juk af, en riep Wil-
lem , Prins van Ovunje y den zoon vaïi den laatsten Stadhouder
Willem V, als Souvereine Vorst uit (17 Nov. 1813). Inmiddels
had Wellington gewigtige voordeelen in Spanje behaald, en
het Fi-ansclie leger tot den terugtogt over de grenzen genoodzaakt.
In October 1813 rukte hij het zuiden van Frankrijk binnen,
waarop Napoleon , om de Spanjaarden voor zich te winnen,
met den nog steeds gevangen Ferdinand VII vrede sloot, hem
in vrijheid stelde, en als Koning van Spanje erkende.
In de eerste dagen van 1814 trokken de verbondenen, wier
voornaamste aanvoerders de Oostenrijksche Prins van Schwarzen-
berg en de Pruissische Veldmaarschalk Blucher waren, de ooste-
lijke grenzen van Frankrijk over, om op Parijs aan te rukken. Nog
eenmaal verzamelde Napoleo.\' al zijne strijdkrachten, die ech-
ter grootendeels uit jonge en ongeoefende manschappen bestonden,
en voerde daarmede tegen de groote overmagt een verdedigings-
oorlog , waarin zijne uitnemende hoedanigheden als veldheer wei-
ligt meer dan in één zijner vroegere veldtogten schitterden. Doch
hoewel hij in verscheidene gevechten de overhand behield, was
hij op den duur niet tegen de overmagt bestand, en toen hij zich
in Maart 1813 naar de oostelijke grenzen wendde, om zoodoen-
de de verbondenen van hunnen togt naar Parijs af te trekken
en hen naar den Rijn te lokken, lieten deze zich daardoor niet
weerhouden, maar zetten hunnen aanvallenden marsch voort,
en maakten zich den 30sten Maart, na een hevig gevecht, mees-
ter van de toegangen tot de hoofdstad, die den volgenden dag
werd overgegeven.
Nu bleek het, hoe weinig de Keizer rekenen kon op de ge-
hechtheid van hen, die hij met waardigheden en rijkdommen had
overladen. Wel was nog een groot gedeelte van het volk en voor-
al de oude soldaten en de jongere officieren hem toegedaan;
maar de groote menigte der hooggeplaatste ambtenaren , die van
de omstandigheden partij wilden trekken om voor hunne eigene
belangen te zorgen , en de maarschalken en oudere bevelhebbers,
die den oorlog moede waren en hunne rijke inkomsten in rust
■wenschten te genieten, vielen in groote getale van hem af. Twee
dagen na den intogt der verbondene vorsten in Parijs, verklaarde
de Senaat, die zich steeds met diepe onderdanigheid en lage
vleijerij aan den wil van den Keizer had onderworpen, hem ver-