Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-216
bebouwde en geheel verwoesle land bloolgesteld waren, zulke
geweldige en onherslelbare verliezen , dat het Groote Leger reeds
aanzienlijk verzwakt was, toen Napoleon den 15den September
zijnen inlogt in Moskou deed. Te vergeefs evenwel hoopte hij
hier de krachten zyner manschappen en paarden door eenige
rust te herstellen; een hevige brand, die door de Russen zeiven
in het geheim was voorbereid, barstte kort na zijne aankomst
uit, en vernielde bijna de geheele stad. Nog vijf weken lang
bleef de Fransche Keizer zich in het verwoeste Moskou ophouden
en deed intusschen vredesvoorstellen, die evenwel onbeantwoord
bleven. Eindelyk zag hij de onmogelijkheid in, zich midden in
het vijandelijke land, waar alle middelen tot onderhoud van het
leger uitgeput raakten, staande te houden. Den 19den October
ving hij den terugtogt aan, die een der vreeselijkste tafereelen
van jammer en ellende opleverde, welke in de geschiedenis be-
kend zijn. Vervolgd door het Russische leger; van alle kanten
door zwermen van Kozakken verontrust, hadden de troepen dag
noch nacht rust. Daarbij viel er vroegtijdig een strenge winter
in; honger, koude, vermoeijenis en ziekte raapten dagelijks dui-
zenden weg; drie weken na het vertrek uit Moskou was het leger
nog slechts 42,000 man sterk; de krygstuchl en orde verdwenen
te midden der onuitstaanbare ellende. Zoo kwam het overschot
der Fransche troepen in het laatste van November aan de Bere-
sina (eene zijrivier van den Dtiieper), waar de Russen hun den over-
legt betwistten , in de hoop van hen geheel te zullen vernietigen.
Twee dagen werd hier allernioorddadigst gestreden; vele duizen-
den vonden hier den dood, en het kleine gedeelte geregelde
troepen, dat den terugtogt op den anderen oever voortzette, be-
droeg niet meer dan 8000 man ; al hel overige was een ordeloo-
ze hoop vluglelingen, die slechts op eigen behoud bedacht wa-
ren. Geen duizend man, die in staat waren de wapenen te
dragen, keerden in het midden van December over den Niemen
terug. Kort te voren had Napoleon hel opperbevel aan Murat
overgegeven, en was naar Parijs gesneld om de noodige maat-
regelen tot versterking van hel leger te nemen.
§ 15. Bevrijdingsoorlog in Duitschland. Veldlogt van de
Verbondene Mogendheden in Frankrijk. Val van Napo-
leon. Herstel van het Stamhuis der Bourbons.
Het mislukken van Napoleox's veldtogt in Rusland had de
gewigtigste gevolgen. Frederik Willem Hl, v^iens land nog