Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-215
grondgebied was beroofd, de eischen van Napoleos, dat tot on-
berekenbaar nadeel van Rusland , de bepalingen van het continen-
taal-stelsel met meer gestrengheid zouden worden toegepast, dit
alles gaf aanleiding tot onderhandelingen, die van weêrszijden
met meer en meer verbittering gevoerd werden, en maakte ein-
delijk eene vredebreuk onvermijdelijk. Beide mogendheden rust-
ten zich reeds in 1811 tot den oorlog toe, die evenwel eerst in
het midden van het volgende jaar uitbrak. In dien tusschentijd
trachtte men zich van beide zijden door bondgenooten te verster-
ken. Zweden, dat zich noch door de bedreigingen noch door de
beloften van Napoleon liet bewegen om zijne zijde te kiezen,
sloot een geheim verdrag met Rusland (April 1812) , waarbij be-
paald werd, dat Noorwegen slslu Benemarken, den getrouwen bond-
genoot van Frankrijk, zou ontnomen en bij Zweden gevoegd
worden , terwijl een Zweedsch leger tot onderstraning van Rus-
land onder de wapenen zou worden gebragt. Kort daarop volg-
de een vredesverdrag tusschen deze beide Staten en Engeland.
Pruissen , waar, even als in het overige Duilschland, onder het
volk eene groote verbittering tegen de Franschen heerschte, was
desniettegenstaande door de moeijelijke omstandigheden, waarin
het verzwakte land zich bevond, genoodzaakt een verbond met
Napoleon te sluiten, en 20,000 man tot zijne beschikking testel-
len. Ook Oostenrijk koos, met vooruitzigt op vergrooting van
grondgebied, hoewel aarzelend, de zijde van Frankrijk.
In Mei 1812 begaf Napoleon zich naar hot leger, dat in-
middels in Buitschland was bijeengebragt, en waaraan hij den
naam van het Groote Leger gaf. Het was de grootste krijgsmagt,
die in de nieuwere tijden te velde was getrokken, en bestond uit
een half millioen strijders en ruim twaalfhonderd stukken ge-
schut. Het Russische leger telde omtrent 250,000 man.
Den 23 Junij 1812 trok Napoleon met zijne hoofdmagt over
de grensrivier den Kiemen, met het plan, tot in het hart van
Rusland door te dringen, Moskou te bezetten , en van daar aan
Keizer Alexander de vredesvoorwaarden voor te schrijven. De
wel overlegde wijze, waarop de Russen den oorlog voerden, bragt
evenwel de Franschen ten verderve; zij weken van den aanvang
af geregeld en in goede orde terug, en verwoestten op hunnen
togt alles, wat tot onderhoud van den vijand zou kunnen dienen.
Slechts tweemalen, bij Smolensko en bij 5ororfi"«o, hielden zij
stand om den Franschen slag te leveren, en hoewel deze hierbij
in het voordeel bleven, leden zij, zoowel door het zwaard desvij-
ands als door het ontzettende gebrek, waaraan zij in het weinig