Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-214
met geld. Meester van de zee, handhaafden zij Ferdinand IV,
den verdreven Koning van Napels, op hel eiland Sicilië en Vic-
tor Emanuel, den opvolger van Karel Emanuel IV (bl. 219),
op Sardinië. De Portugezen en Spanjaarden ondersteunden zij
met kracht van wapenen. Hun handel bleef bloeijen, in weerwil
van het continentaal-stelsel, en alle koloniën Denemarhen, Ne-
derland en rrankrijk waren in hunne handen gevallen. In Fe-
bruarij 1811 had de oudste zoon van Koning George III, daar
de geestvermogens van zijnen vader geheel verzwakt waren , vol-
gens een besluit van hel Parlement, als Regent het bestuur in
handen genomen.
Terwijl de magt van Napoleon alzoo hare grootste uitgebreid-
heid had verkregen, en de overige vor sten van Europa, met
uitzondering van Engelatul, als zijne bondgenooten, of als zijne
vasallen konden beschouwd worden, was de hardnekkige tegen-
stand van het Spaansche volk de eerste aanleiding tol zijnen val.
Ondersteund door een Engelsch hulpkorps onder Wellesley
(bl. 208), die kort na het vertrek van Napoleon uil Spanje (bl.
209) op nieuw in Portugal geland was , hielden zij den oorlog
met ongeloofelijke volharding en verbittering verscheidene jaren
vol. Wellesley, die Spanje was binnengerukt, behaalde in
Julij 1809 eene overwinning bij Talavera (1), waarvoor hij door
den Koning van Engeland verheven werd tot Burggraaf van Wel-
lington van Talavera , en voerde den oorlog met veel beleid. De
Franschen, aangevoerd door uitstekende veldheeren , als de Maar-
schalken Jourdan , SouLT, Suchet, Massena en andere, wa-
ren niet in staat, blijvende voordeelen te behalen, en de vijan-
delykheden werden met afwisselende kans voortgezet, totdat er
in het jaar 1812 eene gewigtige verandering in den toestand van
Europa kwam , ten gevolge van den oorlog tusschen Fran1;rijk
en liusland.
§ l-i. Vetdtogt van Napoleon naar Rttsland.
De vriendschappelijke betrekking, die sedert den vrede \an Til-
sit tusschen Keizer Alex.ander I en Napoleon beslaan had, was
langzamerhand verflaauwd. De willekeurige handelingen van den
Franschen Keizer , de eigendunkelijke inlijving van Noord-Weste-
lijk Dm»,'sc/i/aHd bij zijn rijk, waardoor de Hertog van Oldenburg,
een bloedverwant van Alexander , zonder eenig regt van zijn
(l) Talvera ligt nan den Taag ten Z. W. van Madrid.