Boekgegevens
Titel: Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Auteur: Mulder, Lodewijk
Uitgave: Arnhem: D.A. Thieme, 1863
2e dr
Opmerking: Tweede deel: Nieuwe geschiedenis
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 09-698
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201485
Onderwerp: Geschiedenis: algemene wereldgeschiedenis; geschiedenis van grote gebiedsdelen, bevolkingsgroepen en beschavingsgebieden: algemeen
Trefwoord: Wereldgeschiedenis, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis, ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie wenschen voor te bereiden
Vorige scan Volgende scanScanned page
-10
Eene geestelijke regtbank, de Inquisitie genaamd, die sedert meei-
dan twee eeuwen in de onderscheidene Christenrijken bestond,
was in Spanje in. het jaar 1484 met eene uitgebreide magt be-
kleed, en alleen van den koning afhankelijk gemaakt. Uit ver-
schrikkelijke geregtshof, dat onder den naam van de Spaansche
inquisitie berucht is geworden, meer dan dertigduizend menschen
tot den dood op den brandstapel veroordeeld en honderdduizenden
ongelukkig gemaakt heeft, woedde niet alleen tegen de Mahome-
danen maar ook tegen de Joden en in bet algemeen tegen allen,
die beschuldigd werden van ketterij , dat wil zeggen , van afwij-
king van de Kalholijke kerkleer. Duizende inwoners, waaronder velen,
die door vlijt en spaarzaamheid de algemeene welvaart bevor-
derden , werden uit het land verdreven, en deze blinde ver-
volgzucht was eene van de voornaamste oorzaken van het latere
verval der vroeger zoo bloeijende Spaansche rijken.
l^ISABELLA overleed in het jaar 1504, en daar haar eenigezoon
en hare oudste dochter reeds vroeger gestorven waren zonder kin-
deren na te laten, werd zij opgevolgd door hare tweede dochter
Johanna, die gehuwd was met Philips den Schoone, Graafvan
Holland, den zoon van Keizer Maximiliaan en van Maria van
Bourgondië. Daar Johanna reeds sedert eenigen tijd zwak van
geestvermogens was, en ten laatste geheel krankzinnig werd, was
bij het testament van Isabella bepaald, dat Ferdinand de Ka-
lholijke tot pp de meerderjarigheid van Karel , den oudsten zoon
van piiily^ en Johanna , gedurende de afwezigheid van deze
laatste of lïij haar onvermogen om zelve hel bestuur te leiden ,
als Regent in Castilië het bewind zou voeren.
f Het spreekt van zelf, dat deze bepaling de ontevredenheid van
Philips' den Schoone opwekte, die in het begin van 1506 met
zijne gemalin uit de Nederlanden naar Spanje vertrok, en de rege-
ring over Castilië in handen nam , zonder dat Ferdinand in staat
was hem dit te beletten. Nog in dat zelfde jaar evenwel stierf
hij onverwachts te Burgos, waarop Ferdinand het regentschap
over Castilië aanvaardde , daar Johanna nog steeds in denzelfden
betreurenswaardigen toestand verkeerde, en haar oudste zoon
Karel , in het jaar 1500 te Gent geboren, nog minderjarig
was (1).
Tot aan zijnen dood in het jaar 1515 voerde Ferdinand alzoo het
bewind als Regentin Castilië en als Koning in/Irrajo/i, welk laatste
(1) Philips de Schoone liet twee zonen, Karel en Ferdinand, en drie
Uoeliters na, terwijl eene vierde dochter kort na zijnen dood werd geboren.